Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rregullorja

Ligji per proceduren administrative-anglisht

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT _____ Law No. 02/L-28 ON THE ADMINISTRATIVE ...

Internal Revenue

INCOME TAX Rev. Rul. 2001-22, page 1152. Federal rates; adjusted federal rates; adjusted federal long-term rate, and the long-term exempt rate.

UNITED NATIONS

Microsoft Word - Rregullorja e UNMIK-ut nr 2007-20 për shpalljen e ligjit për ndryshimin e ligjit nr 2003-17 për prokurim publ

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Cilat dokumenta përbëjnë kuadrin ligjor të plotë për prokurimet publike në Shqipëri • Proçedurat Standarde të Prokurimit • Ligji i Prokurimeve Publike dhe Rregullorja e Prokurimit Publik • Ligji i Prokurimeve Publike dhe Manuali i Prokurimeve Publike • Udhëzime për kryerjen e ...

TERMS OF REFERENCE

_____e themeluar nga rregullorja e UNMIK-ut 2006/10 - established by UNMIK Regulation 2006/10 - osnovana pod UNMIK Uredbom 2006/10 e përkrahur nga - supported by - podr avaju TERMS OF REFERENCE Title of Post: Assets Officer Level : KCB salary scale, multiplier-6 (app. 278.85 Euros/month ...

RE 2003-26 PCPC

2 provisional criminal procedure code of kosovo table of contents part one: general provisions..... 4 chapter i: fundamental principles..... 4 chapter ii ...

APRIL€2006 This€publication€was€produced€for ...

APRIL€2006 This€publication€was€produced€for€review€by€the€United€States€Agency€for€International Development.€It€was€prepared€by€the€National€Center€for€State€Courts.

ADMINISTRATIVE DIRECTION NO. 2008/6

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo UNMIK/AD/2008/6 11 June 2008 ADMINISTRATIVE DIRECTION NO. 2008/6 AMENDING AND REPLACING UNMIK ADMINISTRATIVE DIRECTION NO. 2006/17 ...

RREGULLORE E PUNËS SË KUVENDIT TË KOSOVËS

Shmangiet nga Rregullorja e punës Për shmangiet nga Rregullorja e punës mund të vendos Kuvendi me dy të tretat e shumicës së deputetëve të pranishëm në Kuvend, përveç nëse kjo është në kundërshtim me dispozitat e Kornizës Kushtetuese.

RREGULLORE MBI STUDIMET MASTER

Në mbështetje të nenit 105 dhe nenit 131 të Statutit të Universitetit të Prishtinës - përkitazi me organizimin e studimeve master, Këshilli i Fakultetit Ekonomik në mbledhjen e mbajtur më 1.09.2008, aprovoi këtë : Rregullore mbi studimet master Dispozitat e përgjithshme Neni 1 .