Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rrezik

W rld Blood Donor Day in Albania

... me te zeze se duket keq por shiko ndonje ngjyre tjeter mbase roz - shkrimet te jene me bold - tatuazhet 6 muaj-ndersa sjelljet seksuale me rrezik dhe punetoret e seksit te shkruhen ne mes poshte njera tjetres, ...

Bujqësia me Vlera të Larta Natyrore në Ballkanin

Ato janë të identifikuara në nivel kombetar duke përdorur kritere standade ndërkombëtare; prezenca e specieve në rrezik, habitate në rrezik dhe shumëllojshmëri speciesh.

Key skills, knowledge, abilities required:

rrezik potencial dhe/apo presion; 3. Përkthime gojore dhe me shkrim nga gjuha shqipe dhe/ose serbo-kroate dhe/ose turke në gjuhën angleze dhe anasjelltas, sipas nevojës; 4.

SHQIPËRIA - RAPORTI FILLESTAR DHE I PARË PERIODIK I ...

nën 14 vjeç, heqjen e paligjshme të lirisë së personit duke venë në rrezik jetën ose duke e shoqëruar me vuajtje të rënda fizike, rrahje, marrëdhënie seksuale me

Rreziku i degradimit të mjedisit dhe hartimi i një ...

1 Rreziku i degradimit të mjedisit dhe hartimi i një strategjie për ruajtjen e bregdetit në Himarë Kozma Kocani, Genti Kromidha, Nihat Dragoti Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Pyjor HYRJE Zona bregdetare shqiptare, përbën hapësirën më të rëndësishme e më të vlefshme nga ...

CHwB Kosovo office Report series No. 12 / 2008

... qendër tregtare e shekullit XVIII-të dhe kryeqyteti i Kosovës, është në rrezik të zhbërjes së historisë së vet, çfarëdo qoftë ajo.

Analiza e Legjislacionit dhe Praktikës Shqiptare të ...

Analiza e Legjislacionit dhe Praktikës Analiza e Legjislacionit dhe Praktikës Analiza e Legjislacionit dhe Praktikës Analiza e Legjislacionit dhe Praktikës Analiza e Legjislacionit dhe Praktikës Shqiptare të Imigracionit krahasuar me Shqiptare të Imigracionit krahasuar me Shqiptare të ...

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA FATKEQËSITË NATYRORE DHE ...

Rrezik i Ulët (U), këto rreziqe edhe për nga gjasa e ndodhjes edhe për nga ndikimi, nuk janë domethënëse. Ato duhet të menaxhohen duke përdorur marrëveshjet për planifikim të zakonshëm apo të përgjithshëm emergjent dhe kërkojnë monitorim dhe kontroll minimal, ...

Analiza e Politikave Të Mendosh Gjelbër

Rrjeti i vjetër i distribuimit të ujit shpeshherë rrjedh paralel me gypat e kanalizimit dhe kjo paraqet rrezik për pastërtinë e ujit të pijshëm dhe për shëndetin e popullatës.

KOSOVO PROPERTY AGENCY

... që mund të çoj në rrezik potencial dhe/apo presion; 3. Përkthime me gojë dhe/apo me shkrim nga gjuha shqipe, serbo-kroate, dhe/apo turke, ...