Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rrotullimit

FIZIKË

- Të dijë lidhmërinë në mes të shpejtësisë lineare, rrezes dhe të shpejtësisë këndore; të kuptojë nxitimin radial te lëvizja e njëtrajtshme nëpër vijë rrethore. - të dijë të përkufizojë frekuencën, kohën e rrotullimit të plotë, rrugën (këndin), shpejtësinë këndore dhe të ...

Fjalor Disa terma të rinj me të cilët do të ndeshemi ...

Fjalor Disa terma të rinj me të cilët do të ndeshemi këtë kapitull. zgjerim pasqyrim sipas një vije faktor përpjesëtimor imazh simetri pasqyruese shndërrim vijë e pasqyrimit rrotullim shvendosje vijë e simetrisë simetri e rrotullimit vektor Mesore pingule Vizatim përpjesëtimor Çfarë mund të bëni ...

FIZIKA EKSPERIMENTALE I

Ekuacioni themelor i dinamikes se rrotullimit te trupit te ngurte. (Ore leksioni/ushtrime 2/1) • Puna dhe energjia kinetike ne levizjen rrotulluese.

Teknologjia 12

... të rrafshëta kryesore; ♦ të ndërtojnë aksonometritë e objekteve që faqet i kanë me figura gjeometrike kryesore; ♦ të bëjnë paraqitjet perspektive të objekteve të thjeshta. 5.2 Paraqitja aksonometrike e figurave të rrafshëta 30 31 32 3 ♦ të njohin rëndësinë e hapjes së sipërfaqes së trupave të rrotullimit dhe ...

LIBËR PËR MËSUESIN SHKENCA E TOKËS 10

S istem i d i e ll o r d he To k a si p lane t (9 orë)-t ë përshkruajë kometat, asteroidët, meteorët dhe veçoritë e t y re; Obje k tiva mesatar ë:-t ë interpreto j ë evolucionin historik të mendimit gj eo g rafi k m bi formën d he pozicionin e T o kës në sistemin d iellor e gjithësi;-t ë evidento j ë mënyrën rrotullimit të tokës rreth ...

ASTRONOMIA

262 OBJEKTIVAT E PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIKË Nxënësi duhet të jetë në gjendje: Të njohë: • llojet e trupave qiellorë, dallimet dhe vendosjen reciproke të tyre në hapësirë. • trupat e sistemit diellor, renditjen reciproke të tyre dhe rrjedhimet e rrotullimit të Tokës rreth boshtit dhe ...

III. PLANI MËSIMOR LËNDA SHKENCA E TOKËS

Sistemi diellor dhe T o ka si planet (9 orë)-të përshkruajë kometat, asteroidët, meteorët dhe veçoritë e tyre; Objektiva mesatarë:-të interpretojë evolucionin historik të mendimit gjeografik mbi formën dhe pozicionin e T o kës në sistemin diellor e gjithësi;-të evidentojë mënyrën rrotullimit të tokës rreth ...

Bashkësi të barazfuqishme. Bashkësi të fund me. Bashkësi ...

293 8.14.3 Syprina e sipërfaqes së rrotullimit …………………………………….... 297 8.14.4 Vëllimi i trupit të rrotullimit …………………………………………. … 300 8.15 Zbatime fizike të integralit të caktuar……………………………………... …

Kapitulli 1 Hyrje në Analizën Matematike

Syprina e sipërfaqes së rrotullimit 208 4.13. Vëllimi i trupit të rrotullimit 209 4.14. Ushtrime 210 Kapitulli 5 Zbatime të derivateve dhe integraleve në ekonomi 218 5.1.

INSTITUTI I KURRIKULAVE DHE STANDARDEVE

Të përshkruajë Tokën, Hënën dhe lëvizjet e tyre në hapësirë. ­ Të përshkruajë krijimin e ditë-natës dhe ndryshimin e stinëve, si rezultat i rrotullimit të Tokës; ­ Të skicojë e ndërtojë një model që demonstron ndërrimin e stinëve; ­ Të bëjë lidhjen midis lartësisë së ...