Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rshtim

www.ksdinamo.com

Cdo dispozitë që bie në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohet. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore