Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rtimit

VLERËSIM I SEKTORIT URBAN NË SHQIPËRI

1 VLERËSIM I SEKTORIT URBAN NË SHQIPËRI Raport Nr. 37277-AL VLERËSIM I SEKTORIT URBAN NË SHQIPËRI 19 Janar 2007 Departmenti për Zhvillim të Qëndrueshëm Rajoni i Evropës dhe Azisë Qëndrore Banka Botërore Dokument i Bankës Botërore

Drejtorati i Administratës së Përgjithshme

Raport i Kryetarit të Komunës për punën e organeve të komunës gjatë vitit 2008 Page 4 of 68 Ky raport i Kryetarit të Komunës paraqet aktivitetet e organeve komunale gjatë vitit 2008.

Ismet KRYEZIU- Drejtor Ekzekutiv Vjollca VOGËL ...

Prandaj, duke marrë parasys h syni met e k lasë s pol itike në Kosovë drejt n dë rtimit t ë institucionevemedemokracitëzhvilluar, sidhepariminpërpërfaqësimtëdrejtëdhetë barabartë, njëuljeepragutzgjedhordotëduhejtësilletnëdebatpublikdhetëmerret ...

VENDIM Nr.393, datë 23.3.2011

3542 republika e shqipËrisË ministria e punËve publike dhe transportit drejtoria e pËrgjithshme e rrugËve objektet q Ë shpron Ë sohen si rezultat i nd Ë rtimit t Ë aksit "unaza tiran Ë " lloji i pasuris Ë s Ë paluajtshme:objekte nr.

Buletini 38 Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

* Standardet m ë t ë k ë rkuara n ë Shqip ë ri jan ë standardet e nd ë rtimit, t ë naft ë s dhe benzinës (S SH EN 590 dhe S SH EN 228), standardet e menaxhimit t ë cil ë sis ë S SH ISO 9001 dhe S SH ISO 17025 p ë r akreditimin e laborator ë ve, etj.

Buletini 36 Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

* Standardet m ë t ë k ë rkuara n ë Shqip ë ri jan ë standardet e nd ë rtimit, t ë naft ë s dhe benzinës (S SH EN 590 dhe S SH EN 228), standardet e menaxhimit t ë cil ë sis ë S SH ISO 9001 dhe S SH ISO 17025 p ë r akreditimin e laborator ë ve, etj.

Human Rights Watch vë në mëdyshje llogaridhënien e OKB-së

Gjatë shqy-rtimit të gjashtë-mu-jorit, OJQ-të mund të ndikojnë në priorite-tet buxhetore të mini-strive dhe komunave. "Amund të kenë OJQ-të ndikim në ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjeg jshmërisë?"

Pr nntmujorin e vitit 2005, Kontrolli i Lart i Shtetit nga ...

• Bashkinë Sarandë, në vlerën 20 640 000 lekë, si llogaritje e gabuar e vler ë s 2% t ë lejes s ë nd ë rtimit, t ë mosaplikimit t ë tarifës për m 2 dhe t ë mosderdhjes s ë detyrimit 10% t ë kontratave me sip ë rfaqe 0-200 m 2.