Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rytmu

Przedsionkowe zaburzenia rytmu serca we wczesnym okresie po ...

644 Folia Cardiol. 2004, tom 11, nr 9 www.fc.viamedica.pl current cardioversion (r = 0.65, p < 0.05). There was no correlation between the number of SVEB and other parameters studied.

ZABURZENIA CZYNNOŒCI AUTONOMICZNEGO UK£ADU NERWOWEGO U ...

Pomiary odstêpów R-R rytmu zatokowego, oprócz oceny czêstoœci rytmu serca, nabra³y dodatkowego znaczenia ze wzglêdu na coraz wiêksz¹ rolê analizy ich zmiennoœci.

Fetal Electrocardiogram Analysis - C ZECH T ECHNICAL U ...

že nejd˚uležitejsí pˇ ˇríznaky pro následnou klasifikaci srdecního rytmu plodu jsou: Lempel Zivˇ komplexita, fraktální dimenze signálu a sample entropie.

Porovnanie účinnosti monofázickej abifázickej elektrickej ...

Rozhodnutie otom, ktoré antiarytmikum je vhodné na udržanie sínusového rytmu po EKV, má byť založené na známych vlastnostiach lieku, jeho nežiaducich účinkoch a jeho bezpečnosti vprítomnosti štrukturálneho srdcového ochorenia.

Bezpieczeństwo i przydatność kliniczna testów ...

956 Folia Cardiol. 2004, tom 11, nr 12 www.fc.viamedica.pl Ocena chorych z ICD z interwencjami spowodowanymi zaburzeniami rytmu U 4 chorych z ICD nie obserwowano zaburzeń rytmu wymagających interwencji ICD.

Obserwacja zmian wukładzie krążenia istanu ...

Wczasie 24-godz. badania holterowskiego brak odchyleñ od nor-my obserwowano u21 (75%) chorych, niegroŸne, nad-komorowe zaburzenia rytmu serca (skurcze dodatkowe) stwierdzono w 7 (25%) przypadkach (1 zapis nie zosta³ poddany ocenie ze wzglêdu na z³¹ jakoœæ techniczn¹).

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

Ta ostatnia jest nastŒpstwem m.in. utraty: fizjologicznej kon-troli rytmu serca, czynnoúci hormonalnej oraz mechanicznej (transportowej) przedsionkÛw, ich synchronicznej pracy z komo-rami oraz nieregularnie niemiarowego, zwy-kle zbyt szybkiego rytmu komÛr.

Štandardná avysokorozlišovacia elektrokardiografia vlny P ...

Key words: Atrial fibrillation - High-resolution electrocardiography - P wave - Signal averaged ECG Fibrilácia predsiení (FP) je ako najčastejšia pretrvávajúca porucha rytmu závažným zdravotníckym asocioekonomickým problémom.

Czynniki warunkujące skuteczność kardiowersji dwufazowej ...

Za końcowy punkt protokołu przyjęto: przywrócenie na ponad 60 sekund rytmu zatokowego, węzłowego lub stymu-lacji przedsionkowej (w dalszej części artykułu określany jako „powrót rytmu zatokowego"), bądź brak powrotu rytmu zato-kowego po zastosowaniu 4 impulsów.

Jakość życia po ablacji prądem o wysokiej ...

Leczenie nawrotnych częstoskurczów nadkomorowych oraz zaburzeń rytmu serca typu ekstrasystoli komorowej metodą ablacji RF powoduje znamienną poprawę jakości życia.