Sputtr.com | Alternative Search Engine

Saatebis

I aRmasrulebeli angariSi 1

zeganakveTuri saaTebis anazRaureba. miuxedavad imisa, rom zogierTi sazogadoeba aSkara imedgacruebas gamoxatavda AGT proeqtebiT, sazogadoebis

(7 mokle nabiji) Sefaseba prezentaciis sami nawili

2. samuSao saaTebis moqnilobis gaumjobeseba 1. karieruli da Tanamdebobaze dafuZnebuli sistemebis dadebiTi mxareebis gaerTianeba 3. bavSvis movlis gamo Svebulebis xelsayreli

qarTul-rusuli konfliqti

Camoyvana, maT uxdebodaT saaTebis ganmavlobaSi sadRac jdoma, sadac sisxlisgan iclebodnen. sisxlis dakargva gaxda bevri adamianis gardacvalebis mizezi. derefanSi eteoda ...

zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakulteti f i z i k i s m i ...

kodi sagnis saxelwodeba ECTS kreditebi sakont./dam. muSaobis saaTebis raodenoba (kviraSi) saganze daSvebis winapiroba swavlebi semestri leqtori/

mSvidobiani mosaxleoba cecxlis xazze

uxdebodaT saaTebis ganmavlobaSi sadRac jdoma, sadac sisxlisgan iclebodnen. sisxlis dakargva gaxda bevri adamianis gardacvalebis mizezi. eqimi qalbatoni aRwers, Tu ra

3.

muSaobis saaTebis raodenoba saganze/ modulze daSvebis winapiroba semestri: gazafxulis/ Semodgomis leqtori/ leqtorebi istoriuli biogeografia 5 60/65 biogeografiis sa-

wliuri angariSi ANNUAL REPORT 2010

saaTebis zrda, bankSi arsebuli procedurebis gamartiveba da daxvewa. bankisTvis mniSvnelovani movlenaa axali saTao ofisis Senobis SeZena.

Hhidroenergetikis regulireba

mTliani gamomuSavebis 43%, xolo 2009 wels 88,4%. • wliuri muSa saaTebis raodenoba hidroeleqtrosadgu-rebisaTvis Seadgens daaxloebiT 3500-5500 sT-s;

New Wave

saaTis ganmavlobaSi. es moqnili sqemaa da misi Secvla maswavlebels SeuZlia gamoyofili saaTebis da moswavleebis mier masalis aTvisebis xarisxis gaTvaliswinebiT. magaliTad ...

umaRlesi samedicino skola aieti

gamoyofili saaTebis 20% -ze meti mas am sagnis preqvizur an zepir sauwyiso CaTvlaSi ewereba Fail (0 – FX). am CaTvlis gadabareba students SeuZlia mxolod gacdenili ...