Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sagnebis

Semodgoma

... romelmac Zalian bevri patara gamomgonebeli gamoavlina, programa `ainStainis~ farglebSi skolebis aR-Wurva sabunebismetyvelo sagnebis laboratoriebiT), moswavleebSi intere-si ufro gaizarda siaxleebisa da teqnikuri laboratoriebis mimarT. aseTi saklaso oTaxebi ki ufro metad daexmareba bavSvebs sagnebis ...

enobrivi ganaTlebis

... gvirCevs, rom gamoyenebuli iyos termini ganaTlebis ena (enebi) ( LE ), rac unda moicavdes: 1. enebs, romlebic skolaSi iswavleba, rogorc sagnebi (anu franguli _ safrangeTSi, ruminuli _ rumineTSi, inglisuri _ did britaneTSi): ena, rogorc sagani (LS); 2. enas, romelic gamoiyeneba, rogorc meTodi sxva sagnebis ...

სამაგისტრო პროგრამა ...

am jgufSi warmodgenilia sainformacio sistemebis teqnikuri da menejeruli aspeqtebis gamaerTianebeli sagnebi. swored am jgufis sagnebis specifikuri midgomebi students saSualebas miscems advilad da efeqturad daukavSiros erTmaneTs ori sfero: biznesi da sainformacio teqnologiebi. am ...

qimia

ka ikvlevs sagnebis iseT fizikur maxasiaTeblebs, rogoricaa simkvrive, masa, forma, feri. swavlobs Zalas da mis moqmedebas sagnebsa da movlenebze.

@© 2007. gamomcemloba buneba printi.

XI da XII klasebSi "fizika", "qimia", "biologia" arCeviTi sagnebis jgufSi Sedis da erTwliani intensiu ri kursis saxiT iswavleba. saswavlo gegmis struqtura

Tbilisis ivane javaxiSvilis sax

sagnebis silabusebi ixileT danarTSi savaldebulo da arCeviTi sagnebis silabusebi. mowveuli leqtoris SemTxvevaSi miTiTebulia misi ZiriTadi samuSao adgili.

saqarTvelos ekonomika stabilur zrdas ganagrZobs

... 279.0 373.3 450.1 525.0 182.3 SinameurneobebSi daqiravebuli momsaxureba 8.9 9.6 10.2 11.1 3.1 mSp sabazro fasebSi 9,824.3 11,620.9 13,789.9 16,998.6 4,182.5 ** maT Soris nadiroba da satyeo meurneoba, meTevzeoba da TevzWera ***aseve avtomobilebis, sayofacxovrebo nawarmisa da piradi sargeblobis sagnebis remonti

# aqtivoba dro moswavleTa

xatavs im sagans, romelic gansakuTrebiT uyvars. gakveTilis Sedegi: • msjelobs sxvadasxva sagnebis gamoyenebaze • gamoyofs sagans, romelic uyvars da asabuTebs ratom # aqtivoba dro moswavleTa organizeba 1 maswavlebeli sTxovs moswavleebs daakvirdnen im nivTebs rac xatia da daasaxelon moswavleebi asaxeleben. 5 ...

თბილისი - Tamar menabde ...

rukebisa da sagnebis mixedviT Sefasebis ganawilebis histogramebis interpretaciis wesebis bazis damuSaveba. iseve rogorc nebismieri sawarmoo saqmianoba, saswavlo

kari XX sxvadasxva samrewvelo saqoneli

... danarCeni, moqmedebaSi mosayvani monetebis, banknotebis (qaRaldis fulis niSnebis) an Jetonebis saSualebiT, garda kegelbanebis mowyobilobisa 9504.40 - saTamaSo banqo 9504.90 - danarCeni 95.05 nawarmi karnavalis an sxva nawarmi dResaswaulebisa da garTobisaTvis, fokusebisa da xumrobebis saCvenebeli sagnebis ...