Sputtr.com | Alternative Search Engine

Saltmalar

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Aritmetikten ...

RAMAZAN GÜRBÜZ ve YAŞAR AKKAN 64 Eğitim ve Bilim Education and Science 2008, Cilt 33, Sayı 148 2008, Vol. 33, No 148 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Aritmetikten Cebire Geçiş Düzeylerinin Karşılaştırılması: Denklem Örneği A Comparision of ...

Contents İçindekiler

TÜİK, Tarım İstatistikleri Özeti, 2000-2009 TurkStat, Summary of Agricultural Statistics, 2000-2009 V Contents İçindekiler ¯Ç¯NDEK¯LER CONTENTS Önsöz III Foreword ¯çindekiler V Contents Grafik, Harita ve Tablo Listesi V List of Graphics, Maps and Tables Simge ve Ksaltmalar VIII ...

KÜÇÜK HÜCREL‹ AKC‹⁄ER KANSER‹ OLGUSUNDA TÜMÖR L ...

Anahtar Kelimeler: Küçük Hücreli Akci¤er Kanseri (KHAK), Tümör Lizis Sendromu (TLS) K›saltmalar: BT:Bilgisayarl› tomografi, FOB:Fiberoptik bronkoskopi, KHAK: Küçük hücreli akci¤er kanseri, KHDAK:Küçük hücreli d›fl› akci¤er kanseri, KT:Kemoterapi PA: Postero-anterior, TLS ...

Duygudurum Bozukluklar› ile Mizaç Aras›nda İlişki Var ...

K›saltmalar: İU-DB: iki uçlu duygudurum bozukluğu; T-MD: tek hastal›k dönemli majör depresif bozukluk; Y-MD: yineleyici majör depresif bozukluk. a Üç grubun karş›laşt›r›lmas›: ki-kare=18.374, p=0.001 b Üç grubun karş›laşt›r›lmas›: tek yönlü ANOVA: F=2.242, p=0.084 c ...

ÇEfi‹TL‹ KL‹N‹K ÖRNEKLERDEN ‹ZOLE ED‹LEN MRSA ...

Antibiyotip A(ER) B (EHR) C D n 43 74 1 1 OX Di Di Di Di FOX Di Di Di Di AMC Di Di Di Di CN Di Di Du Du AK Di Di Du Du TOB Di Di Du Di RD Di Di Di Du LEV Di Di Di Di TET Di Di Di Du LZD Du Du Du Du VA Du Du Du Du TE‹ Du Du Du Du NET Du Du Du Du FD Du Du Du Du C Du Du Du Du SXT Du Du Du Du E Di Z‹Ü Di Du Du:Duyarl›; Di:Dirençli; Z‹Ü:Zon içi üreme; Antibiyotik k›saltmalar ...

TRAFİK KAZA İSTATİSTİKLERİ

TÜİK, Trafik Kaza İstatistikleri (Karayolu), 2010 TurkStat, Traffic Accident Statistics (Road), 2010 V Contents İçindekiler ¯Ç¯NDEK¯LER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword ¯çindekiler V Contents Grafik ve Tablo Listesi VIList of Graphics and Tables Simge ve Ksaltmalar X Symbols and Abbreviations Aç ...

YA⁄ F‹YATLARI YA⁄ F‹YAT LARI & OIL PRICES

RENAULT TRUCKS OILS K›saltmalar: TNK: Teneke ambalaj PL.B: Plastik bidon ambalaj. Ya¤ fiyatlar›na KDV dahil de¤ildir. Y Y A A ⁄ ⁄ F F ‹ ‹ Y Y A A T T L L A A R R I I • OIL PRICES • Y Y A A ⁄ ⁄ F F ‹ ‹ Y Y A A T T L L A A R R I I • OIL PRICES • Y Y A A ⁄ ⁄ F F ‹ ‹ Y Y A A T T L L A A R R I I • OIL PRICES • Y Y A A ⁄ ⁄ F F ‹ ‹ Y Y A A T T L L A A R R I I ...

16 - 18 A⁄USTOS 2011 FUTBOL ve BASKETBOL OYUN PROGRAMI

Ligi ‹KP: ‹skoçya Premier Ligi ‹KCK: ‹skoçya Challenge Cup ‹K1: ‹skoçya 1.Ligi ‹K2: ‹skoçya 2.Ligi ‹K3: ‹skoçya 3.Ligi ‹SÇ: ‹sveç 1.Ligi ‹SÇ2: ‹sveç 2.Ligi fiMP: fiampiyonlar Ligi Lig k›saltmalar

23 - 25 A⁄USTOS 2011 FUTBOL ve BASKETBOL OYUN PROGRAMI

... Championship League ‹KP: ‹skoçya Premier Ligi ‹KCK: ‹skoçya Challenge Cup ‹K1: ‹skoçya 1.Ligi ‹K2: ‹skoçya 2.Ligi ‹K3: ‹skoçya 3.Ligi ‹SÇ: ‹sveç 1.Ligi ‹SÇ2: ‹sveç 2.Ligi ‹TB: ‹talya Seri B JAP: Japonya Ligi fiMP: fiampiyonlar Ligi Lig k›saltmalar› FAVL 18:00601 FAVL ...

Bilimsel Bir Makale (ınsız)

Bölüm 29 K›saltmalar Nas›l ve Ne Zaman Kullan›l›r? Çok fazla k›saltma kullanan yazarlar›n engellenmesi gerekir. Maeve O ' Connor ◆◆◆ ◆◆◆ GENEL ‹LKELER Deneyimli editörlerin ço¤u, k›saltmalardan hiç hofllanmazlar.