Sputtr.com | Alternative Search Engine

Samopridr

ZAKON

Član 25 Upravni odbor akcionarskog društva za osiguranje; 1) utvrđuje uslove osiguranja, donosi tarife premija i tabele maksimalnog samopridr aja; 2) donosi druge akte poslovne politike i druge opšte akte, osim akata koje donosi skupština; 3) priprema predloge odluka za skupštinu i izvršava njene ...

Z A K O N O OSIGURANJU IMOVINE I LICA

Poslovi reosiguranja imovine i lica su zaključivanje i izvršavanje ugovora o reosiguranju osiguranih viškova rizika iznad iznosa samopridr aja jedne organizacije za osiguranje kod druge organizacije za osiguranje, registrovane za poslove aktivnog reosiguranja. 1 Stupanjem na snagu Zakona o osiguranju ...

UNIVERZITET U SARAJEVU EKONOMSKI FAKULTET

Samopridr aj Jedan od osnovih faktora koji se koristi prikom opredjeljivanja koji će rizik ići u reosiguranje je samopridr aj. To je najveći iznos koji osiguravač mo e prihvatiti za pojedini rizik, odnosno ukupno za sve rizike iz svog portfelja osiguranja, a da po njegovoj isplati ne postane ...

PROGRAM

25. pojam reosiguranja, saosiguranja i retrocesije 26. metode reosiguranja 27. vrste reosiguranja 28. pojmovi iz oblasti reosiguranja:-bordero premija-bordero šteta - PML/EML-samopridr aj-prvo osiguravač-vodeći reosiguravač - lider-broker u reosiguranju Pojmovi pod tačkom 28. odnose se na ...

P R A V I L N I K o elementima i kontroli margine ...

Dobijeni rezultat, odnosno zbir gore navedenih umno aka pomno i se koeficijentom, koji se izračunava kao količnik: - Iznosa ukupno ispalaćenih šteta u samopridr aju u posljednjih dvanaest mjeseci uvećanog za iznos troškova u vezi sa rješavanjem i isplatom šteta i iznos ukupno rezervisanih ...

Z A K O N O OSIGURANJU

Akti poslovne politike akcionarskog društva za osiguranje iz stava 1. ovog člana su: 1) opšti i posebni uslovi osiguranja i tarife premija; 2) odluka o tehničkim osnovama osiguranja; 3) odluka o kriterijumima, načinu utvrđivanja i tabeli maksimalnog samopridr aja i ukupnom iznosu samopridr aja; 4 ...

Na osnovu člana 4 Pravilnika o sadržini i načinu ...

Premija(samopridr.) u ukupnom prihodu. 49,28: Poslovni rashodi : ukupni rashodi. 93,43: Indikator finansijskog rezultata % Neto dobit : ukupna aktiva . 11,83

Os i guru vaw e

Nepredvidliva e od pri~ina {to, osven na{ata kompanija, ne postoi druga koja ima jasno definirana politika za priem vo osiguruvawe, na aktuarska matematika bazirana na svetski priznati metodi, na realno utvrdeni samopridr`uvawa i adekvatni reosiguritelni programi.

PRAVILNIK

-kontrola odnosa visine samopridr`aja po pojedin im tarifama premije osigurawa u odnosu sa visinom osnovnog kapitala i predvi|enih garantnih rezervi;

POZAVAROVANJE NARAVNIH KATASTROF

Glavne pomanjkljivosti za cedenta pa so, da ne sme spreminjati stopnje 9 Retencijska stopnja ali stopnja samopridr aja (lastne izravnave) v tem primeru pomeni dele oziroma odstotek kvote, ki jo cedent zadr i zase. Pojem retencija oziroma samopridr aj pa se opisuje v nominalnem znesku. 31