Sputtr.com | Alternative Search Engine

Samouprave

Borba protiv korupcije: Stubovi društva i reforma lokalne ...

Evropski pokret u Srbiji i Transparency International Srbija (kolektivni lan Evropskog pokreta u Srbiji) program konferencije: Borba protiv korupcije: Stubovi društva i reforma lokalne samouprave (Beograd, "Sava centar", 30. novembar 2001.) 10:00 Registracija učesnika (mala sala Sava Centra ...

Tokom trodnevne manifestacije, jedinice lokalne samouprave iz ...

Tokom trodnevne manifestacije, jedinice lokalne samouprave iz cijele BiH prezentirat će svoj rad, rezultate, resurse, kompanije, tradiciju i imati priliku da razmijene znanja i iskustva

Komunalno gospodarstvo

Jedinica lokalne samouprave koja nije u mogućnosti samostal-no osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti, odlukom svoga predstavničkog tijela obavljanje tih poslova može povjeriti drugoj jedinici lokalne samouprave iste ili druge županije na temelju pisanog ugovora.

Foreword for Publication of European Charter of Local Self ...

3 Predgovor Pravo na lokalnu samoupravu sastavni je dio op6ih ljudskih prava i jedno od temeljnih opred-jeljenja u osiguranju najviših standarda ljudskih prava i sloboda. @rganiziranje i funkcioniranje sus-tava lokalne samouprave u BiH i dalje nailazi na odre: ene poteško6e, pa i nerazumijevanja.

Izgradnja digitalnih gradova

Iskustvo i primjeri iz europske prakse pokazuju da u razvoju telekomunikacijskog tržišta, a pogotovo u razvoju širokopojasnog tržišta, sve veću ulogu preuzimaju lokalne i regionalne samouprave.

INFORMATION on prejudices in certain negotiating chapters of ...

Ovim se Zakonom ureĊuju jedinice lokalne samouprave i jedinice podruĉne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, naĉin rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od znaĉenja za njihov rad. Ĉlanak 2.

INTERIM REPORT

Osnivači javnog preduzeća mogu biti Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (samo za preduzeća koja obavljaju komunalne delatnosti i delatnosti od značaja za rad organa jedinice lokalne samouprave).

REPUBLIČKI FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA, PODGORICA

S obzirom da bilans stanja i bilans uspjeha nijesu obavezni Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnoöenja finansijskih izvjeötaja Budûeta, vanbudûetskih fondova i jedinica lokalne samouprave, u naöem Izvjeötaju su dati radi boljeg pregleda i sagledavanja stanja imovine, potraûivanja ...

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

1 Zajednica opština Crne Gore KOMISIJA ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE Broj: 03-792/09 Podgorica, 14.12.2009. godine Analiza postojećih problema u finansiranju jedinica lokalne samouprave I Uvod Izmjene Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koje su stupile na snagu 01. januara 2008 ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE ...

1 Predlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1 U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ("Slu beni list RCG, " broj 42/03 i "Slu beni list CG", broj 5/08) u članu 2, poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: „(3) Sredstva iz stava 2 ovog ...