Sputtr.com | Alternative Search Engine

Samsoblos

xan sers vamwvaneb, xan sityvas vrandav, xan momatarebs cxra ...

1 xan sers vamwvaneb, xan sityvas vrandav, xan momatarebs cxra cas ocneba, - mainc amqveynad, samSoblos garda, jer ar minaxavs sxva saocreba. jer varskvlavebis ase Semkrebi sxva ca-firuzi me ar minaxavs; ar momivlia ucxo qveynebi, arc okeane gadamilaxavs.

sad mTavrdeba samSoblos siyvaruli?!

1 Tqveni cfl vsfdhlt,f cfvij,kjc cb.dfhekb`! gbhdtkfl bub ,fpfktssfy lfvsfdhlf! cflfw ehsbthsmbigj,fib ufvjudtgfhf lhj mdt.ybc ufthsbfyt,bc& vjut,ekb thsb lfhxf^ ofut,ekb vtjht^ ufvfh]-dt,ekb fhwthsb^ lfvfhw[t,ekb rb .dtkf&,fpfktsib bv lqtc fewbkt,kfl bmyt-,jlf sfdc[vf odbvf^ hflufy mfhsekfl ...

testi literaturaSitesti literaturaSi

buli warsulis aCrdilad qceuli...) samSoblo (`rom aRar vhgrZnobde Cemi samSoblos suliT dacemas!..~). poeti Tamar mefis xatebas SesTxovs aRadginos dacemuli saqarTve

akademikos b. naneiSvilis saxelobis fsiqikuri janmrTelobis ...

9 spartak uxuTeli viRac moxuci avtoportretuli Strixi viRac moxuci areuliT, micqers TvalebiT, viRac moxuci nawamebi da namTvralebi... riTmebiTa da metaforiT savse rveuliT, momCerebia fermimkrTali da areuli... mere ra moxda... mere ra moxda, WaRara, rom mec gameria? samSoblos sevda gulze mawevs mgosans muqariT TviTon ...

noti siyvarulisa

mwuxarT, cremlebi gSveniTa. vin aris Rirsi cremlebis vis dards da naRvels ziarebT, iqneb samSoblos dastiriT mis mourCenel iarebs?! 1994 weli.

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros miRwevebi - 2006

samSoblos Ralatis braldebiT. 2 oqtombers, rogorc keTili nebis Jesti, rusi jaSuSebi Sss-m gadasca euTo-s moqmed Tavmjdomares karel de guxts.

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF GEORGIA

20 samSoblos datoveba, magram saqarTvelos Zvirfaseulobas meTvalyure sWirdeboda. mas kargad esmoda, rom, Tu ara didi yuradReba, SeiZleboda qarTveli eris sulieri da materialuri kulturis Zeglebi samudamod dakarguliyo saqarTvelosTvis. 1921 wlis 11 marts eqvTime TayaiSvilma datova saqarTvelo da iZulebiT karga xans ...

yvela qveyanaSi

... sabWoelebisagan Tu adamis modgmas mosdevs Tan? meore dRes Riad darCenili kiTxvebiT "amerikanski pisateli" matarebliT baqos gaemgzavra. baqo navTobis qalaqia. axali qalaqi. iqneb iq naklebi sirTuleebia Cemi samSoblos msgavsad? samSobloze Camovarda sityva da mister "pisatel", Tavad ra iciT samSoblos ...

SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti

magram, yovelive amis miRma _ zeatacebul paTos-Sic da `qarTlis cxovrebis~ TvalebgafarToebul mkiTx-velSic, xedavT swored im `sulis margebeli saRamoebiT~ nazard ymawvils, romelsac, dedis monaTxrobiT guldaTuT-quls, ruseTs adgilmiCenili bagrationebi sisxliT naTesa-vebi hgonia... samSoblos istoriuli ...

cbc[kbc cfvfhskbc cfcfvfhskj ghfmnbrbc rjvtynfhb

* * *s. msjavrdebuli iqna ssk-is 108-e muxliT (1960 w. ssk-i) da miesaja Tavisuf-lebis aRkveTa 2 wliT, rac Seecvala pirobiT 2 wlis gamosacdeli vadiT. gamomcemloba `samSoblos~ da mTawmindis raionis mosaxleobis garkveul na-wils Seuwyda denis miwodeba. saabonento satransporto jixurSi fidersa da jixurs Soris ...