Sputtr.com | Alternative Search Engine

Saptanm

‹neklerde Gebelik, Embriyonik-Fötal Ölümler, Ovaryum ...

Bu çal›flmada 8. günde gebe hayvanlarda kavite içeren corpus luteum oran› %27,5 olarak saptanm›fl ve 38. günde bu tip kaviteler corpus kaviteler luteumlarda neredeyse görülmeyecek düzeyde azalm›flt›r.

Transmission routes of chronic hepatitis C and their relation ...

Alt› hastada, üçü ge-notip 1a+1b, ikisi genotip 1b+4a, biri ise genotip 1b+2a fleklin-de, mikst genotip saptanm›flt›r.Alt› hastada mikst genotip belir-lenmifltir.

Karacabey Merinosu Koyunlar›n Yar›-Entansif Koflullarda ...

Koyunlarda kuzulama aral›¤› 9.2-1.11 ay olarak saptanm›flt›r. Haziran tohumlamalar›ndan do¤an kuzular›n 60. gün yaflama güçleri %91.90, Mart tohumlamas›ndan do¤an kuzularda da %92.15 olarak saptanm›flt›r.

Gastric polypoid intramucosal carcinoma and an adjacently ...

Gastrektomi materyalinin seri kesitlerinde, lez-yonun intramukozal karsinom oldu¤u anlafl›lm›fl ve komflulu-¤unda yerleflmifl bir de leiomyom saptanm›flt›r.

Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ...

Sufllar aras›nda en yüksek slime aktivitesi idrar (%52.5) ve kan (%50) örneklerinde saptanm›flt›r. Hücre d›fl› virulans faktörlerinden proteinaz ve fosfolipaz aras›ndaki korelasyon sadece idrar örneklerinden izole edilen C. albicans sufllar›nda görülmüfl, di¤er klinik örnekler ...

Baz*1 Pamuk «e*_it Adaylar*1n*1n Verticillium Solgunluk ...

Bu amaÁla, ˆncelikle 10 pamuk Áe*_it ve Áe*_it aday*1n*1n iklim odas*1nda kurulan saks*1 denemeleri ile Verticillium dahliae 'a duyarl*1l*1klar*1 saptanm*1*_t*1r.

Side Tiyatrosu Çal›flmalar› 2001-2002 Work at the ...

Diazoma-üst cavea ba¤lant›s› arafl-t›r›lm›fl, daha önceki çal›flmalardan farkl› olarak diazo-ma'dan üst cavea'ya ç›kan merdiven izleri saptanm›flt›r.

ASTÂNEDE YATAN TIBBÎ HASTALARDA ANKS‹YETE VE DEPRESYON ...

He-men hemen ayn› deseni kullanarak ‹skoçya'da yap›-lan bir çal›flmada ise bu oranlar muhtemel depres-yon için %19, muhtemel anksiyete için de %23 oran-lar› saptanm›flt›r (Beausang ve Syyed 1998).

Fahriye Ekfli Assist. Prof. MD1, Sad›k Akgün MD1, Elif ...

Bakteriyel ve fungal aç›dan de¤erlendirmek için, d›æk› örneklerinin selektif besiyerlerinde kültürleri yap›lm›æ ve Rotavirüs varl›¤› da h›zl› antijen tan› testi ile saptanm›æt›r.

Dikkat Eksikli¤i ve Hiperaktivite Bozuklu¤u Olan ...

TARTIfiMA Bu çal›flmada DEHB olan eriflkinler ve normal kontrollerin çeflitli nöropsikolojik testlerdeki performanslar› aras›nda farkl›l›klar saptanm›flt›r.