Sputtr.com | Alternative Search Engine

Saradnika

Bibliografija radova nastavnika i saradnika Stomatološkog ...

Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet Bibliografija radova nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

BIOGRAFSKI PODACI NASTAVNIKA/SARADNIKA NA ETF - U U ISTOČNOM ...

BIOGRAFSKI PODACI NASTAVNIKA/SARADNIKA NA ETF -U U ISTOČNOM SARAJEVU OPŠTI PODACI Ime i prezime Božidar Krstajić Datum rođenja 7. 7.

BIOGRAFSKI PODACI NASTAVNIKA/SARADNIKA NA ETF-U U ISTOČNOM ...

VAŽNIJI OBJAVLJENI NAUČNI I STRUČNI RADOVI 1. T. B. Šekara, " New Transformation Polynomials for Discretization of Analogue Systems ", Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik), Volume 89, pp 137-147,2006.

PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH ...

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

DIREKTORJI IN PROCES DELEGIRANJA V SREDNJIH ŠOLAH ...

Smatram da je u odnosima direktora i saradnika, odnosno prenošenja zadataka i ovlaštenja, tj. autoriteta na određene saradnike potrebno da direktor vodi računa o stavljanju u ravnopravan polo aj svih saradnika zavisno od njihovih sposobnosti i znanja.

STUDENTSKO VREDNOVANJE PRAKTI**NE NASTAVE NA LOGOROVANJU

One su definisane na slede**i na*in: 1) prva varijabla definisana je kao kvalitet prakti*ne nastave, 2) druga kao kvalitet anga*~o-vanih nastavnika i saradnika, 3) tre**a kao nastavni sadr*~aji i op {ti zna*aj predmeta Aktiv-nosti u prirodi, i 4) *etvrta kao odnos studenata prema nastavnim sadr*~ajima.

Teslini talasi i Teslion kao njihov kvant nosioc

Goran Marjanovic http://www.beotel.yu/~gmarjanovic/index.html 17 SRXVSRVWDYOMHQRMDQDORJLMLRGJRYDUDVLWXDFLMLNDGD ELVHNRQD˛QRYHOLNDLEURMQDJUXSDOMXGLNUHWDODEU]LQRP YLªHVWUXNRYH¸RPQHJRELORNRMLSRMHGLQDFL]WHJUXSH" U eksperimentu L. J. Wang-a i njegove grupe saradnika (odeljak 1.3.2.), slanjem dva laserska ...

ASOPISIMA SA LISTE SCI I INDEKSIRANIH BAZA SCI

1 radovi nastavnika, saradnika i studenata medicnskog fakulteta u niŠu koji su u 2006. godini objavljeni u Časopisima sa liste sci i indeksiranih baza

UNIVERZITET CRNE GORE INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA

Ona se ogleda kroz mnogobrojne međunarodne projekte, učešće saradnika Instituta u organizaciji i radu međunarodnih organizacija i komisija za programe istraživanja i zaštite mora, u okviru Mediterana (UNESCO, UNEP, FAO-GFCM, IOC, WHO, ICSEM, CIESM, UNDP).

Radovi 2007

1 radovi nastavnika, saradnika i studenata medicnskog fakulteta u niŠu koji su u 2007. godini objavljeni u Časopisima sa liste sci, scie i indeksiranih baza sci 1.