Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sarajeva

ZDRAVSTVENO STANJE URBANOG DRVE Ć A SARAJEVA S POSEBNIM ...

Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo No. 1, 2011 (101 - 110) UDK 630*4:712(497.6 Sarajevo) ZDRAVSTVENO STANJE URBANOG DRVEĆA SARAJEVA S POSEBNIM

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 49 ...

ISTRA IVANJE NIVOA AKTIVNOSTI RADIOCEZIJUMA U KRAVLJEM MLIJEKU NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA U PERIODU 1985 - 2001. Saračević Lejla, Gradaščević N., Mihalj A., Samek D. Hasanbašić Danica Kratak sadr aj - Mlijeko, kao animalni proizvod sa značajnim učešćem u humanom obroku, predstavlja ...

International Management Group

... Office - Brussels: 49, rue de Trèves bte.7, B-1040 Brussels, Belgium - Tel. +32 2 285 06 10, Fax. +32 2 230 70 35 Operation Headquarters: Vladimira Popovića 6, 11070 New Belgrade, Republic of Serbia - Tel. +381 11 311 87 82, Fax. +381 11 311 87 81 Administration Headquarters: Trg djece Sarajeva 1 ...

We Are Basketball

NATIONAL FEDERATION FIBA We Are Basketball Basketball Federation of Bosnia and Herzegovina (1992) BOSNIA AND HERZEGOVINA Branilaca Sarajeva 11/III 71000 Sarajevo Tel1: +387 (33) 44 57 20 - Tel2: +387 (33) 66 77 44 Tel3: +387 (33) 56 61 30 Fax1: +387 (33) 56 61 31 - Fax2: +387 (33) 44 57 20 E-Mail ...

www.advokomfbih.ba

Sarajevo - Posljednji update (Srijeda, 25 Januar 2012) PREZIME I IME ADRESA TELEFON Abaspahiæ Binasa Branilaca Sarajeva 37/IV Tel/fax 550-021 i 061 177-832

Monthly City Guide / 06 / 2011 / #51 / NAVIGATOR SARAJEVO

Map of City Center 02 Mapa gradskog jezgra Mayor’s Word 04 Rije~ gradona~elnika Sarajevo in Brief 06 Ukratko o Sarajevu Sarajevo Stories 08 Sarajevske pri~e Attractions 10 Atrakcije Around Sarajevo 14 Oko Sarajeva Galleries 16 Galerije Museums 18 Muzeji Sarajevo Scene 21 Sarajevska scena ...

SVETLANA RAKIC CURRICULUM VITAE

... modernoj umjetnosti u Bosni i Hercegovini" ("In Labyrinths of Modern Sensibility: On Modern Art in Bosnia and Herzegovina"), Izraz 56 (1984): 624-634. 1984 "Izazov ljudskog lica: Portreti Marija Mikulica" ("Challenge of the Human Face: Portraits of Mario Mikulic"), Treci program Radio-Sarajeva 13 (1984 ...

ŠTA SAD? WHAT NOW?

Nadam se da će svi gosti i građani Sarajeva od 7. do 28. februara 2010. godine uživati u bogatom pro-gramu Sarajevske zime, a Minsitarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo će i dalje davati svoj doprinos ovom Festivalu u nadi da će iz godine u godinu biti veći, bo-gatiji i zanimljiviji.

Professor Jasmina Osmanković, PhD International Economics ...

Gradueate economics (Zlatna znaĉka Univerziteta za odliĉan uspjeh u toku studija i nagrada za nauĉni rad, 1. 07. 1981. ) Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH 1987 Master of science (Gravitaciona regija Sarajeva - ekonomska osnova i razvoj, 22.

Financial intermediaries in Bosnia and Herzegovina

... Raiffeisen bank dd BiH Danijela Ozme br. 3 71000 Sarajevo Ms Emira Cehajic Raiffeisen Bank dd BiH Zmaja od Bosne bb Head of Funding and Financial Institutions Department Phone: + 387 33 287 764 Fax: + 387 33 287 391 e-mail: emira.cehajic@rbb-sarajevo.raiffeisen.at Raiffeisen Leasing d.o.o. Branilaca Sarajeva 20 ...