Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sasamartlom

gadawyvetileba

saqalaqo sasamarTlom dadgenilad miiCnia, rom saqarTvelos finansTa saministros Semosavlebis samsaxuris auditis departamentis 2009 wlis 23 aprilis #16-11-04/1290 werilis safuZvelze, Tbilisis regionalurma centrma (sagadasaxado inspeqcia) 2009 wlis 17 ivniss Seadgina sagadasaxado ...

saxelmwifos pasuxismgeblobis sakiTxi saerTaSoriso samarTalSi

(2) saerTaSoriso marTlmsajulebis mudmivmoqmedma sasamarTlom (PCIJ) pirvel muxlSi mocemuli principebi mTel rig saqmeebs miusadaga. magaliTad, saqmeSi hosphates in Morocco, marTlmsajulebis mudmivmoqmedma sasamarTlom (PCIJ) imsjela da daadgina, rom roca saxelmwifo Cadis saerTaSoriso ...

adamianis uflebaTa prioriteti - adamianis uflebaTa evropuli ...

2003 wels adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom gamoitana 703 ganaCeni, aqedan 12 – didma palatam 3. ganaCenebi gamotanil iqna yvela maRali

#bs-1117-954-k-04 6 aprili, 2005 9 .Sps kvarciti 2 q. Tbilisi

Sps `kvarcitis~ mosazrebiT, saapelacio sasamarTlom araswori ganmarteba misca sagadasaxado kodeqssa da `sainvesticio saqmianobis xelSewyobisa da garantiebis Sesaxeb~ kanonis normebs, romelic mas SeRavaTebs uwesebda. kasatori damatebiT yuradRebas miaqcevs im garemoebas, rom sasamarTlom ar imsjela Sps ...

g a n C i n e b a saqarTvelos saxeliT

4 daskvnebi samarTlebriv garemoebebTan dakavSirebiT: saqalaqo sasamarTlom ganmarta Semdegi: 2.12. saqarTvelos administraciuli saproceso kodeqsis 32-e muxlis 1-li nawilis Tanaxmad, Tu administraciul-samarTlebrivi aqti kanons ewinaaRmdegeba da is pirdapir da uSualo (individualur) zians ayenebs mosarCelis ...

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo

k-iZis warmomadgenelma v. g-aZem Tavis sakasacio saCivarSi miuTiTa, rom saqmis ganxilva mniSvnelovani saproceso darRvevebiT ganxorcielda, radganac dava aragansjadma sasamarTlom ganixila. kasatoris mosazrebiT, mocemuli dava administraciuli samarTalwarmoebis wesiT unda ganxiluliyo. aWaris a/r mTavrobis ...

rogor gamoviyenoTAadamianis uflebaTa evropuli konvencia ...

adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom Tavis erT-erT gadawyvetilebaSi ganacxada, rom evropuli konvenciis erovnuli ka nonmdeblobis nawilad aRiareba, konvenciidan gamomdinare, valde

sawarmos dasaxeleba

1 sasamarTloSi, romelmac gaauqma saolqo sasamarTlos gadawyvetileba da daubruna ukan xelaxali ganxilvisaTvis. saolqo sasamarTlom xelaxla ganixila da gamoitana gadawyvetileba s/s-is sasargeblod. aRniSnuli gadawyvetileba xelaxla gaasaCivra finansTa saministrom, uzenaesma sasamarTlom xelaxla ganixila da isev ...

il11ryro llilllffiilil

mocemul saqmeSi sasamarTlom miiCnia, rom safrangeTis kanoni ar iyo sakmarisad cxadi da zustad ar gansazRvravda ra formiT, ra miznisTvis da rogor SeiZleboda paemnebze kontrolis ganxorcieleba. am garemoebebidan gamomdinare, sasamarTlom daadgina konvenciis me-8 muxlis darRvevis faqti.

evropis qqveynebis sakonstitucio ssasamarTloebis gad aw ...

sasamarTlom ar miiCnia diskriminaciulad momCivnis mier wamoyenebuli sxva gansxvavebani. misi azriT, sakanonmdeblo RonisZiebebi, romlebic Seexeboda qveyanaSi samuSaod Semomaval muSebs da ewinaaRmdegeboda im ucx-oeli muSebis Semosvlas, romelTa momaval damqiravebels ar miumarTavs an jer ar miuRia nebarTva ...