Sputtr.com | Alternative Search Engine

Saxelita

qarTvelno, erTad RvTisaken!

saxeliTa mamisaTa da ZisaTa saxeliTa mamisaTa da ZisaTa da wmidisa sulisaTa! da wmidisa sulisaTa! CvenTan ars RmerTi! CvenTan ars RmerTi! yovelma adamianma unda gan-vlos Tavisi gza.

qarTvelno, erTad RvTisaken!

moiRes rtoebi danakis udTagan, da udTagan, da ganvides migebebad misa, hRaRadebdes da ganvides migebebad misa, hRaRadebdes da ityodes: osanna! kurTxeul rs momavali rs momavali saxeliTa uflisaTa, meufe israilisa! saxeliTa uflisaTa, meufe israilisa!

manuscript cultures

... similar function to many of the examples above, single characters outdented into the left margin as initials are often written in red ink, either completely or outlined on a black background, as found in the beginning of the scribe's colophon of the Sinai Gospel ms. no. 15 (on fol. 292r: 7 Saxelita ฤก ...

kvleviTi departamenti

... winapirobis gareSe. me-8 muxli exeba aramSvidobian gaerTianebas da swored man miipyro yvelaze didi da winaaRmdegobrivi yuradReba msoflioSi. aq naTqvamia, rom qveyana miiRebs aramSvidobian da sxva aucilebel zomebs Semdeg viTarebebSi: (1) Tu `taivanis damoukideblobis~ Zalebi (sulerTia ra saxeliTa da ra ...

The New Life Mission - Georgian Trial_edition 7

es niSnavs, rom ieso qriste imoqmedebs mama RmerTis saxeliTa da uflebiT, visi erT-erTi upirvelesi amocanaa 24 uxucesis da oTxi cxovelis mier wardgenili wmidanTa locvebis mosmena. muxli 9: "galoben axal sagalobels da amboben: "Sen Rirsi xar, aiRoO wigni da axsna misi beWdebi, vinaidan Sen daikali da Seni ...

VATICAN LES PRIERES DE LA VIE CHRETIENNE DANS TOUTES LES ...

VATICAN LES PRIERES DE LA VIE CHRETIENNE DANS TOUTES LES LANGUES : GEORGIEN (GEORGIE) PRECES IN ORDINARIUM MISSAE - NOVUS ORDO In Nomine Patris. saxeliTa mamisaTa..... saxeliTa mamisaTa..... saxeliTa mamisaTa..... saxeliTa mamisaTa..... + + + + saxeliTa mamisaTa da ZisaTa da sulisa wmidisaTa. amen.

gandgomilebisa da avazakTa kreba

... anonim berze dabralebam aRgaSfoTaT da arafers ambobT Tavad troparis Sinaarsze, romelic paps cocxal wmindaniviT moixseniebs. rogor unda gaebeda patriarqs miemarTa papisaTvis sityvebiT: `kurTxeul ars momavali saxeliTa uflisaiTa~ `kurTxeul ars momavali saxeliTa uflisaiTa~ `kurTxeul ars momavali saxeliTa ...

adamianis uflebaTa prioriteti

... vmoqmedebT, CvenTvis mxolod klientebi ar arian. maTi saxeliT mogebuli saqmeebi unda gaxdes sawindari imisa, ri sruli, ara sayovelTao, magram ase mniSvnelovani - samarTlianoba. samarTlianobis gareSe ki warmoudgenelia mSvidoba. amaSi swored Cveni saqmianobis procesSi davrwmundiT. samarTlianobis saxeliTa ...

axali qarTuli literaturis istoria

ziT Tu leqsiT, yvela hRaRadebda adamianobis darRveul uflebis saxeliTa da TviT mosaqme cxovrebis gankargebis wyurviliTa. am egreT-wodebul `realurma