Sputtr.com | Alternative Search Engine

Saxelmwifoebis

s a q a r T v e l o

saxelmwifoebis TanamSrom- BZ . belizi . lobis sabWos uwyeba (GCC) CA . kanada . GD . grenada . CD . kongos demokratiuli resp. GE . saqarTvelo . CF . centraluri afrikis resp.

enobrivi ganaTlebis zogadevropuli instrumenti

maSi, romelic imave dRes miiRes evropis sabWos wevri saxelmwifoebis saxelmwifo da samTavrobo meTaurebma; isini erTmaneTTan dakavSirebulia bune-

transnacionaluri korporaciebis roli msoflio ekonomikis ...

ebisa da saxelmwifoebis kompleqsuri da dinamikuri urTierTqmedebis Sedegia, rac globaluri transformaciebis mTavar wyaros warmoadgens. tnk-ebi, TavianTi farTo ...

bilingvuri ganaTleba

amgvarad, saxelmwifoebis politika qmnis iseT pi-robebs, romlebic saWiroa ekonomikuri konkuren-ciisaTvis saerTaSoriso ekonomikuri wesrigis far-

biuletenSi ganTavsebuli masalebis gamoqveynebis TariRia 2010 wlis ...

orasoiani kodebi da Sesabamisi saxelmwifoebis, saerTaSoriso da regionaluri organizaciebis dasaxeleba (ismos standarti 3) . . . . . . . .

Whistleblowers Whistleblowers Whistleblowers Whistleblowers ...

saqarTvelosi, aseve sxva saxelmwifoebis _ gaerTianebuli samefos, amerikis SeerTebuli Statebis, avstraliis _ kanonmdeblobisa da praqtikis

saqarTvelos parlamentis aparati

saxelmwifoebis ZiriTadi uflebebi da valdebulebebi, maT Soris: sakonsulo urTierTobebis damyareba da marTva ormxrivi Tanxmobis safuZvelze da sakonsulosTvis da misi ...

International Instruments and Mechanism for the Fight against ...

erebis wevri saxelmwifoebis mier an romelime regionuli organizaciis wevri saxelmwifoebis mier; miuxedavad imisa, rom es ukanasknelni iuridiulad savaldebulo

saerTaSoriso organizaciebi*

moqmedebs konsesus minus erTi an minus ori formula) safuZvelze. organizaciis saqmianobis dafinanseba xorcieldeba monawile saxelmwifoebis sawevro Senatanebis

konstantine korkelia - evropuli standartebis integraciisaken ...

iyeneben Tu ara evropuli saxelmwifoebis sasamarTloebi adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos precedentul samarTals? am kiTxvaze pasuxis gasacemad aucilebelia ...