Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sayvareli

All we wAnt is peAce!

bavSvobam gaiara da Cem saxlTan erTad daiwva. im saxlSi bevri mogoneba da bevri sayvareli saTamaSo damrCa." "me gadaviRe ca, rac simSvidis maniSnebelia," gveubneba melano fisaZe goridan. "cas rom vuyureb, simSvide mefineba. cudad vgrZnob Tavs, rodesac damwvar saxlebs da maRaziebs vxedav. verasodes ...

sayvareli - muhammed Suamavali - sellellahu aleihi ve sellem ...

sayvareli muhammed Suamavali - sellellahu aleihi ve sellem - prof. dr. ramazan aivalli marmaras universitetis Teologiis fakulteti baTumi 2011

qristes gza

3) dawvrilebiTi ZiriTadi teqsti sxva enebze moicavs Tavebs: 1 nawili: Sesavali am teqstis SinaarsSi da mis gamoyenebaSi, meToduri miTiTebebiT, meditaciis mimarT. maT Soris: "dasawyisSi iyo sityva" „da sityva iqca xorcad..."; ieso nazareTeli: misi dabadeba; specialuri gverdiT xelaxla ...

akademiur

6: airCieT erT-erTi Tema; Tavisufali wera, 5 wuTi. • Cemi saukeTeso megobari • universiteti • qarTuli tradiciebi • Cemi skola • bavSvobis yvelaze naTeli mogoneba • Cemi sayvareli saqme kiTxvebi rodesac iwereba sagazeTo statiebi, pirvelsave winadadebaSi avtorebi cdiloben upasuxon Semdeg kiTxvebs ...

Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature

Tu gwads, Sensa sayvarels guliT Seuyvardeo, SenTvis laxvriT daWrilsa sisxlsa cremliT bandeo; ganagdeo, dadeo, nu sul avsa gazdeo; damorCildi ufalsa, xade, uRaRadeo; suli, guli musv-rili RvTis winaSe dadeo! sayvareli giyvardes, sxvas nuravis dazdeo, mis gayrasa nu ityvi, ragind Tavs awam-deo, Torem diaR ...

saukeTeso pirobebi roumingSi

bis bavSvobis sayvareli istoriidan morig uRimRamo holivudur blokbasters qmnian; rob marSali ki felinis filmis amerikul versias imxela biujetiT iRebs, ramdenic felinis yvela Tavis

bedi qarTlisa TaAvi III bedi qarTlisa,nikoloz baraTaSvili

Tan axlda mefes Tavis msajuli, niWTa keTilTa uxvad morWmuli. vis ara gaxsovT solomon qveli, mefis Sinayma, ymaT sayvareli! sadRa arian aw ese kacni, rom ar gvalxenen suliT mamacni! didxans uWvretda mefe mdumared aragvis wyalTa, mdenTa mCqefared; bolos maxvralman ubrZana msajuls: „Sen icnob kargad ...

mSvidobis, Tanxmobis, urTierTgagebis gziT!

... rigdeba im SemTx-vevaSi, Tu aRdgeba ndoba am or ers Soris, qarTvelebi da osebi gaixsene-ben Zvel urTierTo-bebs da Tavis mudmiv sacxovrebel adgile-bSi erTad dabrunde-bian. saqarTvelos mTa, bari, kurortebi da baraqiani baR-venaxebi xom maTi saerTo samkvidro adgilebia... imedia, `qarTl-osi~ sayvareli ga zeTi ...

qarTvelno, erTad RvTisaken!

... Tavis Tavze, anda `Sen genac-vale~ e.i. Tu Sen giWirs, me mzad var, Segenacvloo. minda, mogiyvanoT kidev erTi magaliTi. es xdeba revoluci-is dros, ruseTSi, cixeSi imy-ofeboda moZRvari da patimre-bi mas uyvebodnen Tavis war-sulze. erT-erTma Tavisi ojax-is Sesaxeb Semdegi uambo: mas hyavda sayvareli coli ...

xelovneba IV

3 Sesavali gTavazobT saxviTi da gamoyenebiTi xelovnebis IV klasis saxelmZRvanelos. didi imedi gvaqvs, rom patarebisaTvis Cveni wigni ara marto saxelmZRvanelo, aramed maTTvis erT-erTi yvelaze saintereso, sayvareli da gasarTobi wigni iqneba. es ar niSnavs, rom saxelmZRvanelos naklebada aqvs ...