Sputtr.com | Alternative Search Engine

Seadgenda

saaqcio sazogadoeba `Tbilisis #4 puris qarxana~

gamoSvebuli da brunvaSi arsebuli fasiani qaRaldebis Sefaseba: 2006 wlis 30 ivnisis mdgomareobiT sawarmos Sevsebuli sawesdebo kapitali Seadgenda 161984 lars. aqciebis raodenoba 128599 cali.

saaqcio sazogadoeba `aviaservisi~

2007 wels sawarmos aqtivebi Seadgenda 735285 lars, xolo valdebulebebi 634625 lars, sxvaoba maT Soris dadebiTia, es niSnavs, rom 2007 wels sawarmo gadamxdelunariani iyo. winamdebare cxrilSi naCvenebia sawarmos fondebis mozidvis wyaroebi da maTi gamoyenebis sferoebi. fondebis moZraobis ...

ekonomikuri danaSauli pur-produqteulis industriaSi

7 zemoT miRebuli monacemebi saSualebas iZleva gamoviTvaloT is danaklisi, rac saxelmwifo biujetma ganicada. mocemul periodSi ruseTSi 1 kg. xorbali Rirda saSualod 0.26 lari, Sesabamisad zemoT moyvanili aRuricxavi tvirTis Rirebuleba sazRvarze Seadgenda 462,973.7 xorbali * 0.26 larze = 120,373,162 lari. ...

gancxadeba

Tbilisi, 2008 wlis 11 ianvari saqarTvelos bankis Sesaxeb saqarTvelos wamyvani universaluri banki, romelic saqmianobas axorcielebs saqarTvelosa da ukrainaSi, umsxvilesi bankia aqtivebis, sesxebis, depozitebisa da saaqcio kapitalis mixedviT. `saqarTvelos bankis~ sabazro wili 33% Seadgenda (2007 ...

#as-49-41-2011 25 Tebervali, 2011 weli

wlis ianvridan 2008 wlis maisamde Seadgenda 19417745 lars dRg s CaTvliT, xolo `a. q.-s” mier `g. t.-saTvis” gaweuli urTierTCarTvis momsaxurebis Rirebuleba Seadgenda _ 19980279

imunosorbciis gamoyeneba sefsisiT gamowveul kritikul ...

Cans, rom stenduri gamokvlevebis win sisxlidan amoTesili iyo oqrosferi stafilokokis mkveTrad dadebiTi (+ + +) kultura, xolo sisxlSi stafilokokis α- toqsinis koncentracia Seadgenda 921, 6± 109,8. rac Seexeba imunosorbents is perfuziamde steriluri iyo da masSi arc stafilokokis α- toqsinis aRmoCena ...

kritikuli medicinis instituti

avadmyofTa asaki meryeobda 15-dan 63 wlamde. mamakacTa saSualo asaki Seadgenda 40 + 12,5-s, xolo qalebis - 34 + 16,5 wels. 5 (3,2%) pacientis asaki ar aRemateboda 20 wels, xolo 16 (10,4%)-is ki> 50 welze. avadmyofTa umetesoba (86,2%) warmoadgenda saSualo asakis mqone kontingents (sur.2).

ss `saqarTvelos banki~ axali institucionaluri investorebis ...

... bankis~ sameTvalyureo sabWos Tavmjdomarem, lado gurgeniZem . `Cven moxaruli varT imiT, rom banks axali aqcionerebi Seematnen. bankma Sida bazarze swrafi zrdis fazas miaRwia; misi aqtivebi 2006 wlis 1 kvartalSi 32%-iT gaizarda da saqarTvelos sabanko seqtoris zrdis temps, romelic 14%-s Seadgenda ...

saaqcio sazogadoeba `TbilaviamSeni~

6) gamoSvebuli da brunvaSi arsebuli fasiani qaRaldebis Sefaseba (sameurneo wlis dasasrulisaTvis arsebuli Rirebulebis safuZvelze): 2006 wlis 31 dekembris mdgomareobiT sawarmos Sevsebuli sawesdebo kapitali Seadgenda 69 705 818 lars. gamoSvebuli aqciebis raodenoba 69 705 818 cali. aqciis nominaluri ...

saqarTvelos safondo birJis mimoxilva

... procentze.wlisganmavlobaSi savaWrodReTaraodenoba 100 Seadgenda, xoloaqciaTasaSualodRiurmabrunvam 79,039 aqcia Seadgina.saSualo dRiurmamoculobam 17,353 lari Seadgina,SedarebisaTvis 2002 wlisanalogiurimaCvenebeli 82,365 lars Seadgenda. yuradsaRebia, rombrunvis ZiriTadimoculoba (aqciebidafuladisaxsrebi ...