Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sebstvo

SEBSTVO, DRUŽBA IN TELO

univerza v ljubljani fakulteta za druŽbene vede uroŠ ilovar sebstvo, druŽba in telo diplomsko delo ljubljana, 2008

Razlike med spoloma v samopodobi, samospoštovanju in nekaterih ...

Seksualno sebstvo 2,39 ,59 3,00 ,68 -8,66 ,000 'UXåLQVNRVHEVWYR 2,29 ,64 2,31 ,66 -0,25 ,804 Prilagoditveno sebstvo Obvladovanje zunanjega sveta

Phainomena xx/74-75 Outlook

243 iZVLečKi – absTrac Ts Hans rainer sepp maskirano sebstvo. K oikološki fenomenologiji osebe Fenomen in pojem osebe sta tesno povezana z razvojem evropskih ...

DIPLOMSKO DELO SAMOPODOBA GIBALNO OVIRANIH MLADOSTNIKOV

Za izraz samopodoba v strokovni literaturi lahko zasledimo več poimenovanj: identiteta, sebstvo, jaz, samozastopstvo, samozavedanje, samozaznava (Kobal 2001).

SAMORAZKRIVANJE IN VAROVANJE SEBSTVA MEDOSEBNIH ODNOSIH

Po Jamesu (v Ule, 2000: 47) sebstvo (self) zajema vse, kar osebno pripada posamezniku, vse, čemur posameznik lahko reče 'to je moje'. Sicer pa James sebstvo

PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI

Jaz, sebstvo Umska inteligentnost Izračuni 24.11. Emocionalna inteligentnost Vedenjsko-socialno-kognitivna perspektiva Emocionalna inteligentnost

Mobilne refleksije

Vpliv mobilne telefonije na medosebne odnose in sebstvo 221 Metka Kuhar 4 PRAVNA PROBLEMATIKA 243 Zasebnost in hramba prometnih podatkov v mobilni telefoniji 243

JAZ, SAMOPODOBA, Za SAMOSPOŠTOVANJE

☼Slovenski izrazi: jaz, ego, self, sebstvo, samopodoba, samospoštovanje, samou činkovitost, samovrednotenje, samoregulacija, samozavedanje Začetki znanstvenega ...

PRESTANITE HODATI PO LJUSKAMA JAJETA

zahtijevalo sebstvo; potpuno biće. Budući da ja nemam sebstvo – i budući da sam ga tako duboko potisnula da ga ne mogu više doseći – ne mogu se stvarno ljutiti.

Kazalo

X. DEL:Sebstvo in družba 409 DRUŽBENO KONSTRUIRANJE SUBJEKTA 411 Subjektivni modeli socialne stvarnosti 411 — Modeli psihološkega subjekta 413