Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sedegia

romeli daavadebebi vrceldeba sqesobrivi gziT?

msoflios mravalwliani gamocdileba gviCvenebs, rom sggd-is maRali sixSire adamianebis arainformirebulobis an daudevrobis Sedegia. miuxedavad eqimTa aqtiuri brZolisa, msoflioSi yovelwliurad sggd-is 330 mln. axali SemTxveva registrirdeba. msoflioSi yovelwliurad saSualod 865000 adamiani avaddeba sggd-iT.

keTilsindisiereb is principi saxelSekrulebo samarTalSi ...

Tumca aqve unda aRiniSnos, rom es ukanaskneli norma, iuridiuli teqnikis TvalsazrisiT, ufro daxvewilia da ukeT aRsaqmeli, vidre ssk-is 325-e muxli. darwmunebiT SeiZleba iTqvas, rom aRniSnuli muxli gsk-is 315-e-319-e paragrafebis recefciis Sedegia (es ukanasknelni moculobiT da sizustiT ufro gamoirCevian).

evropuli sainovacio politika soflis meurneobis sferoSi oleg ...

saTburis gazis atmosferoSi gafrqvevis 30% meti miwis damuSavebis Sedegia 20 . klimatis cvlilebis zegavlenis Sesarbilebeli zomebis dagegmvisas es mniSvnelovani garemoebaa.

Sromis saerTaSoriso organizaciis praqtikis kodeqsi samuSao ...

mxareebis erToblivi Zalisxmevis Sedegia. kodeqsi politikuri ga dawyvetilebebis miRebaze pasuxismgebeli pirebis, damsaqmeblebTa da dasaqmebulTa organizaciebisTvis da sxva socialuri partniorebi

ucxo enebis flobis zogadevropuli kompetenciebi

dinareobs da am safexurze asvla Sedegia evropasa da mis gareT bevri pedagogis TanamSromlobisa, kerZod 1995 wels gavrcelebul zogadevropuli kompetenciebis

diasporasTan urTierTobebis gaumjobeseba

... mniSvnelovani resursia, ar arsebobs diasporis Camoyalibebuli saxelmwifo strategia, diasporasTan damokidebulebis politika, romelic upirobod unda efuZnebodes eTnofsiqologias, zogadad diasporis kvlevas. diasporisa da saqarTvelos TanamSromloba araefeqtiania, rac warmoadgens ZiriTad problemas. amis Sedegia is ...

aRsaniSnavi axali ambebi

... lelei lelaulum madloba gadauxada vaSingtonis saTao ofisis TanamSromlebs, asobiT Tavdadebul kolegas msoflios mraval qveyanaSi da organizaciis or damaarsebels elizabet silversteinsa da stenli houzis: "dRevandeli "qaunTerfarTi" maTi Zalisxmevis, mZime muSaobisa da saqmisadmi siyvarulis Sedegia ...

puris dasaxeleba

II xarisxis xorblis fqvilisagan "borodinski" _etiketze miTiTebuli energetikuli Rirebuleba faqtiurTan 26 kkal.-iT metia. analogiuri Sedegia qarxnis bazaze arsebul maRaziebSi SeZenil xuTi dasaxelebis Ziris purTan dakavSirebiT. xuTive SemTxvevaSi energetikuli Rirebuleba naklebia sanwdan-Si miTiTebul ...

Our Constitution

aziuli revoluciis Sedegia, romelmac Sva axalisazogadoebrividasaxelmwifoebrivi institutebi.pirvelikonstituciadaiwera amerikis SeerTebul StatebSi (1787 wels da

sajaro samsaxuris biuro

... Tu sxva umaRlesi politikuri Zalis mqone pirebisgan aris nakarnaxevi. saerTaSoriso gamocdilebam gviCvena, rom, ZiriTadad dasavleT evropis qveynebSi, rekrutirebisa da Sefasebis sistemebis saukeTeso modelebi biurokratiis adgilobrivi politikuri da kulturuli istoriis Sedegia.