Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sekretarit

CDSS All-County Information Notice, I-66-99

Për të paraqitur një ankesë, shkruajini Sekretarit të Bujqësisë, U.S. Department of Agriculture, Washington D.C. 20250 ose thirrni 1-202-720-5964.

GJYKATA NDËRKOMBËTARE E DREJTËSISË

Raporti i Sekretarit të Përgjithshëm mbi Administratën e Përkohshme të OKB-së në Kosovë, S/1999/779, 12 qershor 1999 [Nr. i dosjes 37].

RREGULLORE MBI ORGANIZIMIN DHE SISTEMATIZMIN E VENDEVE TË ...

... çështjet, të cilat nuk janë të rregulluara me këtë Rregullore, aplikohen dispozitat e Ligjit mbi marrëdhëniet e punës, kontratat kolektive, udhëzimet administrative të MASHT-it dhe aktet normative të shkollës. Neni Kjo Rregullore hynë në fuqi menjëherë pas nënshkrimit të sekretarit ...

ORGANET DREJTUESE TE KESHILLIT BASHKIAK - KRYESIA E KESHILLIT ...

Vendimi Nr.6 date 20.03.2007 ” Mbi lirimin e Sekretarit te Keshillit Bashkiak Lushnje ”. Vendimi Nr.7 date 20.03.2007 “ Mbi zgjidhjen e Sekretarit te Keshillit Bashkiak Lushnje ”.

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm,

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo UNMIK/REG/2004/33 24 gusht 2004 RREGULLORE NR. 2004/33 PËR SHPALLJEN E LIGJIT MBI PRODUKTET E ÇMUESHME METALIKE TË MIRATUAR NGA KUVENDI ...

URDHËRESË ADMINISTRATIVE NR. 2004/19

(b) rregulloret, standardet dhe praktikat e rekomanduara ndërkombëtare lidhur me menaxhimin e frekuencave, sipas nevojës për Kosovën, dhe (c) çfarëdo çështjesh të tjera për të cilat Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm mund të kërkojë kohë pas kohe nga ZMF-ja që të ...

RREGULLORE E BRENDSHME MINISTRISË SË TURIZMIT, KULTURËS ...

21.02.2003 “Për pozicionin, detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Përgjithshëm në Ministri”. 2. Sekretari i Përgjithshëm ka këto detyra:

RREGULLORE E BRENDSHME

Neni 7 Sekretaria Në strukturën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës funksionon sekretaria e Ministrit, Zëvendësministrit dhe Sekretarit të Përgjithshëm.

Republika e Kosovës

Prishtinë, më: 22.12.2009 Mnistri i Punëve të Brendshme _____ Zenun Pajaziti Vendimi iu dërgohet : Sekretarit të Ministrisë së Punëve të Brendshme Sekretarëve Permanent të gjitha Ministrive të cekura në vendim Kryeshefave Egzekutiv të të gjitha Agjencive të cekura ...

RREGULLORE NR. 2001/19 UNMIK/RREG/2001/19 13 shtator 2001

RREGULLORE NR. 2001/19 UNMIK/RREG/2001/19 13 shtator 2001 MBI DEGËN E EKZEKUTIVIT TË INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETËQEVERISJES NË KOSOVË Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm, Në përputhje me autorizimin që i është dhënë me Rezolutën 1244 (1999) të ...