Sputtr.com | Alternative Search Engine

Semxvda

Tqveni mamu 888se vfvekc sfdb fyfwdfkt=

zemelTan Semxvda, belinskis quCaze wavediT, sardafSi. iq Cveni fexburTelebi qeifobdnen, matCi hqondaT moge-buli da... ukiTxa galaktionma leqsebi... amaze didi

yjtv,thb , N1(1)

mo iyo. gzaSi Semxvda erTi Ce-mi nacnobi _ xizaniSvili. miT-xra: amaRam ilia WavWavaZis saxlis zemoT, tyeSi, ramdenime kacs kreba gvaqvs da dagveswa-

samecniero-popularuli Jurnali #1 (01) 20.11

TviTon vuTxari vinc Semxvda da kidev amaSi momex-mara Saqro, vinaidan es axali ambavi iyo, vinaidan es axali ambavi iyo, amisaTvis mizans miaxwia d aim

literaturuli gazeTi

ezoSi gigi sulakauri Semxvda (erT saxlSi vcxovrobdiT saburTalos qu-Caze). _ ici, ro lamazi xar? _ mkiTxa moulodnelad. _ vici _ ratom unda egonos, rom

gamomcemloba `saqarTvelos macne~

• • • • arc dagekargeba da arc mogecemao. • arc dedaa, arc dedinacvalio. • arc viyavi rZali vargi, arca Semxvda qmari kargi. • arc TavisTvis uqnia RmerTs da arc ...

#5 noemberi, 2008 weli dalocva

ruliT Semxvda, mere marjaniSvilis Teatris rigiT warmodgenaze Semegebnen taSiT, ase moxda meore warmodgenazec da ase xdeba dRemde, iSviaTi gamonak-

bolo vagonis leqsebi

varazi Semxvda `varazis~ xevSi, (maisi idga TbilisSi maSin), saRebavebi eWira xelSi, sustad uJRerda liToni xmaSi. mivipatiJe qafqafa ludze, morcxvi uari Zlivs mowyda enas: