Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sendromu

Gergin Omurilik Sendromu The TetheredCord Syndrome

Tark Noro~irarji Dergisi 10: 211-217, 2000 Erman: Gergin Omurilik Sendrol1/ll Gergin Omurilik Sendromu The TetheredCord Syndrome TAHSiNERMAN, ALPiSKENDERGbC;:ER, METiNTUNA, F ARUKiLDAN, ERDAL<::ETiNALP <;:ukurova Universitesi TIP FakultesiNoro;;irurji ABD, Balcah/Adana Geli;; Tarihi: 3.6.2000 ...

Tethered Spinal Cord, Diastematomyelia, and Terminal ...

Tethered Spinal Cord, Diastematomyelia, and Terminal Syringomyelia in an Adult (Report of a case and the review of the literature) Eri~kin Hastada Gergin Omurilik Sendromu, Aynk Omurilik

Huzursuz Bacak Sendromu : Klinik ve Demografik Değ erlendirme

94 Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, Cilt 9, No 2 2006 Klinik Çalış. ma. Huzursuz Bacak Sendromu : Klinik ve Demografik Değ

Plummer-Vinson Sendromu - ÖZET Plummer-vinson sendromu

Bak›rköy T›p Dergisi, Cilt 2, Say› 3, 2006 / Medical Journal of Bak›rköy, Volume 2, Number 3, 2006 109 Plummer-Vinson Sendromu Mesut Baflak 1

Huzursuz Bacaklar Sendromu, Vijilanstaki Değişmelerde EEG ...

Huzursuz Bacaklar Sendromu, Vijilanstaki Değişmeler 7 Klinik Çalışma Huzursuz Bacaklar Sendromu, Vijilanstaki Değişmelerde EEG Alfa Aktivitesinden Deltaya veya Yüksek Alfaya Geçişe Zorlayan Sapmaların Yol Açtığı Diensefalospinal Dopamin Sisteminin Talamik Fokal Akatizisi Sonucudur ...

Down sendromunda konjenital kalp hastalığı sıklığının ...

Anahtar kelimeler: Konjenital kalp hastalığı, Down sendromu, erken tanı Evaluation of the frequency of congenital heart disease and echocardiograph signs in Down syndrome Objective: Early diagnosis and management of congenital heart diseases (CHD) which are common in Down Syndrome (DS), is ...

Bir Kearns-Sayre Sendromu Olgusu (Çocukluk Çağında ...

Türk Patoloji Dergisi / Turkish Journal of Pathology Olgu Sunumu/ Case Report 53 Cilt / Vol . 25, No. 2, 2009; Sayfa / Page 53-56 ÖZ Kearns Sayre Sendromu; kronik progresif eksternal oft almopleji ve pigmenter retina dejenerasyonu ile karakterize, 20 yaşından önce bulgu veren mitokondriyal ...

Lomber DiskHerniasyonuna Bagli Kauda Ekuina Sendromu: Kuvvet ...

Lomber DiskHerniasyonuna Bagli Kauda Ekuina Sendromu: Kuvvet Kaybi Saptanmayan Iki Olgu Sunumu Cauda EquinaSyndrome due to Lumbar Disc Herniation With no MotorDeficit: Report of Two Cases IBRAHIMTUTKAN*, ALIDALGlÇ*, LÜTFÜPosTALei*, FIKRETAYSAL***, ZEKI ORAL* *Bakirköy Ruh Sagligive Sinir ...

Polikistik over sendromu ve hirsutizm Polycystic ovary ...

Polikistik over sendromu ve hirsutizm Polikistik over sendromu ve hirsutizm Polycystic ovary syndrome and hirsutism Polycystic ovary syndrome and hirsutism Olcay Evliyao¤lu Olcay Evliyao¤lu ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dal›, ‹stanbul ...

S‹STEM‹K LUPUS ER‹TEMATOSUSLU B‹R OLGUDA STERO‹DE ...

s‹stem‹k lupus er‹tematosuslu b‹r olguda stero‹de ba⁄li osteoporot‹k vertebra kiri⁄i sonucu ortaya Çikan konus medullar‹s sendromu ve rehab‹l‹tasyonu conus medullaris syndrome due to steroid induced osteoporotic vertebrae fracture and its rehabilitation in a case with ...