Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sesazloa

mudmivi kardiostimulatorebis da antiariTmuli aparatebis ...

4. neiromuskuluri daavadebebi nebismieri xarisxis AV-blokadiT (maT Soris pirveli xarisxis), simptomebiT an maT gareSe, radgan SesaZloa AV-gamtareblobis moulodneli

metadonis Sesaxeb

SesaZloa, rom midrekileba ukavSirdeba tvinSi ganviTarebul cvlilebebs, romlebic gamowveulia hero-inisa an sxva opioidebis moxmarebiT. an SesaZloa, rom es genetikuri faqtorebis da garemos kompleqsuri zemo-qmedebis Sedegia. dReisaTvis ucnobia, Tu rogor xdeba es dazianeba, da arsebobs Tu ara msgavsi ...

wamlis alergia

kumulacia,ramac SesaZloa ujredebis nekrozi an imunogenuri zemgrZnobeloba (haptenuri meqaniz mebi) gamoiwvios [38]. ra gansazRvravs konkretu li adamianis organizmSi erTi mxriv alergiuli,

kilos roli ukrainis polesies simRerebis faqturis adreuli ...

183 Semsrulebeli qalebi asruleben melodiis erTnair variants TiToeu-li Tavis faqturul doneze ise, rom xmebs Soris zustad warmoiqmnas tercia da unisonebi, vinaidan sxva intervalebi gamoricxulia (mag. 4). aq, maRali registrisa da simReris Sesrulebis „quCuri" maneris wyalo-biT SesaZloa SenarCundes ...

SpssadazRvevo kompania “alfa” finansuri angariSgeba da ...

TanxaSi SesaZlo uzustoba ar iqneba arsebiTi uSualod moziduli premiis TanxisaTvis, Tumca SesaZloa arsebiTi iyos sruli Semosulobebis angariSgebaSi wardgenil wminda

kvalificiuri sajaro menejmentis sistemis ZiriTadi pirobebi

... by the EU `dawinaureba~ Tanamdebobaze dafuZnebul sistemaSi  rogorc wesi, " dawinaureba " rogorc cneba ar gamoiyeneba ( `karieruli~ ganviTarebis uflebis arqona)  gamoyenebis SemTxvevaSi, SerCevis TiTqmis igive ZiriTadi principebia  Tanabari SesaZleblobebi  Ria konkursi (SesaZloa iyos Sida da gare ...

The Revelation of Holy Trinity and Mr. Eliot’s ...

MmagaliTad, eliotis adreuli Semoqmedebis avtoritetuli mkvlevari, pet slouni varaudobs, rom leqsSi aRwerili tilo sulac ar ekuTvnis fermwers, rom aseTi tilo SesaZloa saerTod arc arsebobda da rom elioti gulisxmobs ara fermwers, aramed dantes Tanamedrove miniatiuristsa da manuskriptebis damsuraTebels, ...

migraciis saerTaSoriso organizacia

aucilebelia Sedegebis diferencirebuli Sefaseba da profesiis specifikisadmi maTi Sejereba. magaliTad, profesiaTa erTi jgufi SesaZloa yuradRebis koncentraciis unars ufro saWiroebdes, vidre mis ganawilebas, an piriqiT; romelime profesiuli Tviseba (mag: TviTkontroli, TviTSefaseba) SesaZloa ufro ...

miokardiumis infarqti ST elevaciiT STEMI

ST elevaciis difuzuri xasiaTi erT-erTi mniSvnelovani ganmasxvavebeli niSania MI-sgan, Tumca msgavsi suraTi SesaZloa am ukanasknelisTvisac iyos damaxasiaTebeli.

ra aris aiv?

Tu daiwyo pirRebineba, man qronikuli xasiaTi miiRo, saswrafod unda moxdes eqimTan mimarTva, radgan pirRebinebam, SesaZloa, preparatebis miRebaSi SeuSalos xeli. rekomendaciebi racionSi Sesatania banani, brinji, vaSlis wveni, gaxuxuli puri; sawolTan unda iyos dalagebuli krekerebi an orcxobila. vidre ...