Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sestavljajo

CLASTIC SEDIMENTS IN THE BUTLER CAVE - SINKING CREEK SYSTEM ...

Lahko frakcijo sedimentov pretežno sestavljajo kremen in delčki kamnine. Sedimenti vsebujejo več odstotkov težkih mineralov kot so: železovi oksidi, cirkon, rutil, turma-lin in drugi minerali.

Holocene paleoclimatic and paleohydrological changes in the ...

Zaporedje sestavljajo re›ni, jezerski in mo›virski depoziti, ki se za›nejo v poznem glacialu in se nadaljujejo v za›etek holo-cena. Zelo zna›ilne spremembe v fosilnih zbirih lahko pove"emo s spremembami v sedimentaciji.

Živčni sistem

It is thought that these can modulate the activity of neur ons in the higher centres of the brain Human central nervous system showing the brain and spinal cord Živčni sistem 2 Človeški centralni živčni sistem - možgani in hrbtenjača Osnovna zgradba Živčni sistem sestavljajo možgani, hrbtenjača in ...

LAyLA LAKES, SAUDI ARABIA: THE wORLD-wIDE LARGEST LACUSTRINE ...

Dna nekdan-ji jezer in uravnave okoli nji sestavljajo debele plasti drob-nozrnate jezerske krede. Pri te vrtača najbolj presenečajo več metrov debele plasti oborine sadre, ki prekrivajo stene vrtač in so nastale pod vodo.

Aspects of structures and depositional environment of sand ...

Študija je pokazala, da polje Tomboy sestavljajo peščenjaki, ki so se odložili v različnih sedimentacijskih okoljih ob sinsedimentnih normalnih prelomih in z njimi povezanimi strukturami naleglih antiklinal.

Deterioration of Lesno Brdo limestone on monuments (Ljubljana ...

Apnenec poleg kalcita sestavljajo še dolomit, kremen in filosilikati. Rezultati so pokazali, da ima apnenec zelo nizko poroznost in kinetiko kapilarnega dviga.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Glavni urad sestavljajo: sektor za nepremiËnine, sektor za geodezijo, pravna sluæba, sluæba za sploπne in finanËne zadeve, center za informatiko ter geoinformacijski center.

Acta - 32/1 (2003) + slike

Okolico sestavljajo apnenci ter apnenaste bree kredne starosti. Njen vhodni del je udornega nastanka in leæi v veji vrtai, jama pa se kona s podorom pod drugo vrtao.

Tehnolo{ke zahtevnosti pri izdelavi plinskega

Plinski odvodnik vejih moi, kakrönega razvijamo, je s öe drugimi elektrinimi elementi povezan v sklop, ki deluje zaöitno, tako da omogoi takojöen odvod toka strele v zemljo. ¨eprav je konstrukcija na videz preprosta, saj celoto sestavljajo le ötirje glavni sestavni deli, je pa izdelava dokaj ...

Naslov uredništva je: Združenje za socialno pedagogiko

... 1000 Ljubljana tel: (01) 589 22 00 ; Fax: (01) 589 22 33 E-mail: bojan.dekleva@guest.arnes.si Urednika: Bojan Dekleva (glavni urednik; Ljubljana) Co-Editors: Alenka Kobolt (odgovorna urednica; Ljubljana) To številko uredila/This issue edited by: Matej Sande and Darja Zorc Maver Uredniški odbor sestavljajo ...