Sputtr.com | Alternative Search Engine

Seusruldat

personalis marTva da administrireba Sinaganawesi

SeusruldaT 16 weli da akmayofileben staJirebis savaldebulo moTxovnebs. 4. staJirebis msurvelebma komisias unda warudginon Semdegi dokumentebi:

Samartlebrivi Cultura Final Magenta

SeusruldaT, Tumca po-li cielis uflebebis mTliani moculobiT Sesrulebis ufleba maT leqsikoni •• ffederaluri – igivea rac federaciuli - ederaluri – igivea rac ...

1-IANVARI2007-----

maTTan gaTanabrebul pirebs, romlebsac ukve SeusruldaT 75 weli an/da arian pirveli da meore jgufis invalidebi, eZlevaT ori saxeobis pensiis erTdoulad miRebis ufleba da maT ...