Sputtr.com | Alternative Search Engine

Shfryt

Programimidhealgoritmet

... eve, n eintervalin 0...100 *@return notasipasskem esvijuese: * 100...90="(10)"; 89...80="(9)"; 79...70->"(8)"; * 69...60="(7)"; 59...50="(6)"; 49...0->"(5)"*/ public StringscoreToGrade(int score) {//...}} Shkruaninj eaplikacion, TeacherTest, icilik erkonngashfryt ezuesit efus enj en um erpik eshdhe shfryt ...

(Microsoft Word - T-Ligji p\353r dh\353nien n\353 shfryt ...

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / Nr. 89 / 30 NËNTOR 2010 (Microsoft Word - T-Ligji p\353r dh\353nien n\353 shfryt\353zim dhe k\353mbimin e pron\353s s\353 paluajtshme te kom-shqip.doc)

0 pocetok 2011 AL

... Tatim mbi sh Tatim mbi sh Tatim mbi sh Tatim mbi sh ë rbime specifike rbime specifike rbime specifike rbime specifike 7171 1,379,195,000 1,352,600,000 0 0 0 0 1,352,600,000 Taksë komunale për qëndrim të përkohshëm 718 4,000,000 4,000,000 0 0 0 0 4,000,000 Taksa p Taksa p Taksa p Taksa p ë r shfryt r shfryt r shfryt r ...

LISTA E PROJEKTEVE TE INVESTIMEVE ME FINANCIM TE BRENDSHEM ...

Minerare nga subjek.privat/ Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore 10,000 4 04430 1 Aktet nenlgj.per mbikqyrjen dhe shfryt e minierave/ Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore 3,000 4 04430 1 Monit.i fenomeneve post shfryt.

E KOSOVES/ REPUBLIKA

Kjo vlen p€r shfryt€zuesit e t€ drejt€s pdr shpenzime t€ p€rfaq€simit p€r raste kur nuk ka kompani t€ kontraktuar qe kryen sh€rbime n€ obiektin ku ofrohet sh€rbimi.

Programi Qeverisja Lokaledhe Pjesëmarrja Qytetare

... Leja Ujorelëshohetpër: nxjerrjetëujit, shkarkimtëujëravetëndotura, ndërtimin, rindërtiminosedemolimineobjekteveqëndikojnënëregjiminujor; aktivitetete minieravedhepunimetgjeologjike, tëcilatndikojnënëregjimineujërave. shfryt ësiminerërës, zhavorrit, guritdheargjilit ...

LETËR PËR MENAXHMENTIN - Kuvendi Komunal VITI Raport i ...

Synim i k ztij raporti zsht z informimi, shfryt zzimi dhe rekomandimi p zr ngritjen e efektivitetit dhe efikasitetit nga ana e Menaxhmentit t z Komun zs s z Vitis z, Ministrisë

ALA2004_04 _R2004_31_

Bashkëfinancimi : Parandalimi i shfryt?zimit t? panevojsh?m t? sh?rbimeve sh?ndet?sore dhe p?rkrahja e sistemit t? referimit. Neni 13 Institucionet e Kosovës, personat juridikë, qytetarët, institucionet shëndetësore, punëtorët shëndetësorë, në kuadër të të drejtave dhe detyrimeve të tyre ...

Raporti Vlerësues i Kapaciteteve për Ofrimin e Shërbimeve ...

... të drejtat e njeriut dhe çështjet gjinore duhet të integrohen në secilin vlerësim të kapaciteteve. 2 Shiko: Grupi për ngritje të kapaciteteve, Zyra për Politika Zhvillimore, Programi për Zhvillim i Kombeve t ë Bashkuara. Metodologjia p ë r Vler ë sim t ë Kapaciteve: Manuali p ë r Shfryt ...

MINISTRIA E EKONOMISE TREGTISE DHE ENERGJETIKES

... Per zhvillim e Qendr.dhe reduktim e emertimit te zonave te gazit. 001 04 1004078Agjencia Kombtare Burimeve Natyrore 01 04430 23000003535 M040059 20,000,000 Mbik Shfryt.rez.min. nga subjek. 001 04 1004078Agjencia Kombtare Burimeve Natyrore 01 04430 23000003535 M040061 15,000,000 Mon.fen.post shfryt.per min e mbyll. ...