Sputtr.com | Alternative Search Engine

Shitjen

BAZA LIGJORE

• VKM Nr. 562, datë 09.10.1995: "Për shitjen e truallit të ndërmarjeve që privatizohen" (i shfuqizuar) • VKM Nr.159. datë 13.03.2003: "Për kriteret e vlerësimit dhe të shitjes të pronës shtetërorë që privatizohet, si dhe për proçedurat e shitjes" (i shfuqizuar) I ndryshuar me: - VKM Nr ...

TË MOHUARIT

2 Analizë e shkurtër TË MOHUARIT Dhjetë gjërat që na e komplikojnë jetën PËRMBAJTJE Shkurtesat e përdorura ..... 3 Hyrje ...

INVESTIMET E JASHTME DIREKTE NЁ KOSOVЁ Politika Ekonomike ...

Politikat dhe udhëzimet procedurale për zbatimin e ligjeve shpesh herë nuk mbështeten nga mekanizmat implementues (p.sh. Rregullorja për regjistrimin e ndërmarrjeve, Rregullorja nbi AKM). - Kontrata mbi shitjen (Rreg. 2000/68) - Pasqyron bazat e konventës së Kombeve të Bashkuara mbi shitjen ...

Instituti për Studime i Shkencave Organizative – Aplikative

Puna me agjensioni turistik edhe tek ne shihej si një mënyrë e mirë e punës dhe përfitimit duke u nisur nga fakti i numrit të madh të njerëzve tanë në diasporë dhe duke u orientuar plotësisht në aranzhimin e udhëtimit të organizuar apo shitjen e biletave për destinacione të caktuara.

ADMINISTRIMI DHE QEVERISJA NË KOSOVË

Në fushën e ligjit të kontratave, UNMIK thjeshtë e transformoi Konventën e Kombeve të Bashkuara për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave në ligjin vendor të kon-tratave pa e kuptuar nevojën për harmonizim të këtij legjislacioni me pjesën tjetër të sis-temit ligjor. 27 Kjo qasje jo ...

MINISTRIA E FINANCAVE MINISTRIA E DREJT Ë SI S Ë

1 . republika e shqipËrisË republika e shqipËrisË ministria e financave ministria e drejtËsisË u d h Ë z i m nr_9_ , datë 26_/ 02_/2008 “pËr tatimin e kalimit tË sË drejtËs sË pronËsisË sË paluajtshme”

SKK 8 PASQYRAT MBI RRJEDHËN E PARASË SË GATSHME (CASH FLOW)

{ PAGE } SKK 8 PASQYRAT MBI RRJEDHËN E PARASË SË GATSHME (CASH FLOW) Qëllimi Qëllimi i këtij standardi është që ta përcaktojë procedurën kontabël të informatave për rrjedhën e parave (cash flow) të një ndërmarrje.

Në bashkëpunim me

Pjesa më e madhe e klandestinëve merret me shitjen e veshjeve të falsifikuara, të prodhuara nga organizatat kriminale, me vjedhje, rrëmbime

LISTA E KONVENTAVE TË KOMBEVE TË BASHKUARA KU REPUBLIKA E ...

“Protokolli shtesë i Konventës për të drejtat e fëmijëve për shitjen e fëmijëve, prostitucionin dhe pornografinë me fëmijë” hyrë në fuqi më