Sputtr.com | Alternative Search Engine

Shkencave

FAKULTETI I SHKENCAVE PYJORE FACULTY OF FORESTRY SCIENCES

Fakulteti i Shkencave Pyjore Tel.: +355 47 200872 Kodër - Kamëz Fax: +355 47 200874 1029 Tiranë E-mail: fshp@ubt.edu.al FAKULTETI I SHKENCAVE PYJORE FACULTY OF FORESTRY SCIENCES Tel.: +355 47 200872 Fax: +355 47 200874 E-mail: fshp@ubt.edu.al Final Report FOPER Professional ...

Vol 2. No 2. 2010 “ ALEKSANDËR MOISIU” UNIVERSITY ...

1 . Journal of Studies in Economics and Society Journal of Studies in . Economics and Society Vol 2. No 2. 2010 “ ALEKSANDËR MOISIU” UNIVERSITY DURRËS, ALBANIA FACULTY OF BUSINESS

WLR Albania Assessment and Analysis Report

Women in Development IQC Women's Legal Rights Initiative Contract No. GEW-I-00-02-00016-00 FINAL Albania Assessment and Analysis Report June 29-July 11, 2003 Submitted to: Office of Women in Development U.S. Agency for International Development Submitted by: Chemonics International Inc. August ...

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada – Government Ministria e Forcës së Sigurisë Ministarstvo Snaga Bezbednosti Ministry of Security Force

Study programmes in English at the Swiss Universities of ...

Study programmes in English at the Swiss Universities of Applied Sciences Introduction The indicated programmes in the list below are taught in English, in German and English (at least 50% in English), in French and English (at least 50% in English), or in Italian and English (at least 50% in ...

Curicculum Vitae

... matematikës Vendi i punës Gjimnazi "Eqrem Çabej", Prishtinë Mardhënia I rregullt Data Tetor 2000-Titulli i punës Asistent mësimor Vendi i punës Departamenti I Matematikës, F. SH. M. N, Universiteti I Prishtinës Mardhënia I rregullt Edukimi Data 2002-2005 Titulli Magjistër i shkencave ...

KATALOGU I PROVIMIT - B I O L O G J I - P R O V I M I I M A T ...

Katalogun e provimit e përgatitën: Dr. Svetllana Peroviq, doc.,Fakulteti Matematiko - Natyror Dr. Sllagjana Krivokapiq, doc., Fakulteti Matematiko - Natyror Mr. Bllazhena Petriçeviq, Enti për Shkollim Sonja Krivokapiq, prof. Gjimnazi ”Sllobodan Shkeroviq” Mr. Sanja Kallugjeroviq, Qendra ...

Fakulteti i Shkencave Mjekësore-Infermieri e përgjithshme ...

22.08.2011-21.09.2011 Viti i I-rë semestri dimërorë I. 1 Fakulteti i Shkencave Mjekësore-Infermieri e përgjithshme ORARI I PROVIMEVE AFATI I SHTATORIT PËR VITIN AKADEMIK 2011/2012 22.08.2011-21.09.2011 Viti i I ...

Akademik asoc. Prof. Dr. Ilirjan Malollari

Buletini i Matematikes dhe Shkencave Natyrore 3 (2006), 238-253 55. Hoxha M., Kotro M., Malollari I., Kopali A.," Mbi shfrytezimin e biomases natyrore Shqiptare", Buletini i Matematikes dhe Shkencave Natyrore 4 (2007), 240-250

CURRICULUM VITAE

Vataj, A. Louati, M. Lejeune, D. Matt Electrosynthèse de calix[4]arènes acylés sur le bord supérieur, Journées d'Electrochimie 2005 (5-8 korrik 2005, St. Malo, France) . 3. AKTIVITETI MЁSIMOR Maj 2009- në vazhdim : Profesor i asocuar në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në ...