Sputtr.com | Alternative Search Engine

Shkencore

Gjendja e studimeve albanologjike dhe perspektiva e tyre

Revistë Shkencore e Institutit Alb-Shkenca Journal of Institute Alb-Shkenca Gjendja e studimeve albanologjike dhe perspektiva e tyre

Akademik asoc. Prof. Dr. Ilirjan Malollari

Akademik asoc. Prof. Dr. Ilirjan Malollari PUBLIKIMET PERSONALE SHKENCORE (aktualizuar Gusht 2011) I. ARTIKUJ SHKENCORE ( SCIENTIFIC PAPERS) 1. Malollari I ., Plasari E., "Production possibility of the Glacial Acetic Acid from an industrial waste solution", Buletini Shkencor ISP 6, 1, 1987, 55 ...

VOCABULARY LEARNING STRATEGIES USED BY STUDENTS AT SEEU IN ...

... LLS- Language Learning Strategies L1 - Native Language L2- Foreign Language SLA-Second Language Acquisition VLS-Vocabulary Learning Strategies ESL/EFL-Learners of English as a Second/Foreign language TOEFL- The Test of English as a Foreign Language Projekt i finacuar nga Qendra për Hulumtime Shkencore të ...

ISRAEL and ALBANIA

Per kete qellim Palet: 1. do te nxisin dhe zgjerojne bashkepuni mi n midis i nst i tuci oneve dhe qendrave arsirnare e shkencore ne te dy ven det , 2. do te kerkojne sgjerimin e bashkepunimit dhe Le shkembimeve te pedagogeve te uni ver si t t eve dhe shkencetareve, 3. do te -ftojne, kur eshte e mundur ...

Curicculum Vitae- Bujar Fejzullahu- Pjeter Budi

Punimet shkencore 1. Bujar Xh. Fejzullahu, A Riemann-Lebesgue Lemma for Fourier-Jacobi coefficients , Mat. Bilten, no. 30, (2006), 43-48. 2.

Sokol Domniku - CV-English

Revista Shkencore kombëtare - Administrim Biznesi, no. 2 (September 2010).-Domniku Sokol. " Analiza e fizibilitetit, faktorë vendimtarë në arritjen e suksesit biznesor ", Revista Shkencore - Adminsitrim Biznesi, no. 3 (March 2011).

Universiteti i Prishtinës

Lista e studenteve të paraqitur në Provim. Data: 06.09.2010 Ora :17.00. Afati: Shtator. Lënda: Metodologjia e hulumtimeve e (Punës Kërkimore Shkencore)

Revistë shkencore

ISSN: 1097 - 7147 Politika Politika Politika Politika Politika & & & & & Shoqëria Shoqëria Shoqëria Shoqëria Shoqëria Revistë shkencore e INSTITUTIT TË SOCIOLOGJISË INSTITUTIT TË STUDIMEVE POLITIKE E SOCIALE Vëll. 9, Nr. 1 (16), 2006 Përmbajtja: SERVET PËLLUMBI - Identiteti dhe ...

EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT

D RIVING LICENCE (S) B VEPRIMTARIA SHKENCORE ARTIKUJ TE BOTUAR NE REVISTA SHKENCORE TE VENDIT Jaupaj, Artur. Kur ishte Postmodernizmi? Mehr Licht: Revistë Letrare Tremujore., Prill 2008, Nr. 32 ARTIKUJ TE BOTUAR NE REVISTA SHKENCORE TE HUAJA DHE KAPITUJ LIBRASH Jaupaj, Artur "Demythologization of the ...

Metodologjia e punës kërkimore-shkencore

1 ORARI MËSIMOR PËR SEMESTRIN E PARË NË CIKLIN Ë DYTË-MASTER VITI AKADEMIK 2009/2010 Semestri i parë ORA DHE DITA E MBAJTJES SË MËSIMIT Lëndët mësimore Mësimdhënësi E PREMTE E SHTUNË E DIEL Nr. i kl.