Sputtr.com | Alternative Search Engine

Shkollore

35–XX Partialdifferentialequations

759 2003 PARTIALDIFFERENTIALEQUATIONS 35–04 35–XX Partialdifferentialequations 35–00 Generalreferenceworks(handbooks,dictionaries, bibliographies,etc.)

Ligji per botimin e teksteve shkollore-shqip

PËR BOTIMIN E TEKSTEVE SHKOLLORE, MJETEVE MËSIMORE, LEKTYRËS SHKOLLORE DHE TË DOKUMENTACIONIT PEDAGOGJIK Ligji per botimin e teksteve shkollore-shqip

MINSTRIA E ARSIMIT, E SHKENCS DHE E TEKNOLOGJIS

PËRMBAJTJA E LËNDËS 1. Hyrja 5 2. Parimet e përgjithshme 7 3. Qëllimet e përgjithshme të kurrikulës 9 4. Objektivat e përgjithshme dhe specifike të kurrikulës 10 5.

GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI

Lexoje me kujdes udhëzimin. Mos i shfleto faqet dhe mos shkruaj esenë pa të dhënë leje mësimdhënësi kujdestarë. Janë dhënë dy tema për shkrimin e esesë.

HARTIMI DHE VLERËSIMI

Përkundrazi, nëse tekstet shkollore nuk janë peshtatur në kontekstin lokal, atëhere detyra jonë është që strukturave vendore, cilido qofte nacionaliteti i tyre, t'u propozohen menyrat e mundshme te hartimit dhe vleresimit.

SHKOLLA ME PËRBËRJE ETNIKE TË PËRZIER - PUNËTORIA KU ...

shkolla me pËrbËrje etnike tË pËrzier - punËtoria ku mËsohet dhe kultivohet komunikimi dhe bashkËpunimi ndËretnik shkup, 2006 qendramaqedonase pËr arsimim qytetar (qmaq)

NDËRMJETËSIMI I KONFLIKTEVE NË GRUPMOSHAT SHKOLLORE

NDËRMJETËSIMI I KONFLIKTEVE NË GRUPMOSHAT SHKOLLORE MANUAL PËR MËSUESIT Botimi i këtij manuali u mundësua nga UNICEF-i dhe u përgatit për botim nga Fondacioni "Zgjidhja e Konfl ikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve" Tiranë, 2006

PLANIFIKIMI I PROJEKTEVE ME PJESËMARRJE

I.M. PACT - Aplikimi i metodologjisë për iniciativat e edukimit për demokraci qytetare të Paktit të Stabilitetit PLANIFIKIMI I PROJEKTEVE ME PJESËMARRJE Manual trajnimi Përgatitur nga: Dukagjin Pupovci Prishtinë, nëntor 2004

Revistë mujore për fëmijë, të rinjë, prindër dhe ...

Revistë mujore për fëmijë, të rinjë, prindër dhe mësues, shtator 2007, nr 4 Dituria E boton QKSH "Migjeni" Borås-Suedi

Vleresim i Nxenesve ne Gjuhen Angleze ne te tere Shtetin

Vleresim i Nxenesve ne Gjuhen Angleze ne te tere Shtetin Pse jane vleresimet te rendesishme? Massachusetts fillon nje perpjekje te madhe ne reformen ar-simore 1993.