Sputtr.com | Alternative Search Engine

Shtetit

L I G J Nr. 8270, DATE 23.12.1997 PER KONTROLLIN E LARTE TE ...

L I G J Nr. 8270, DATE 23.12.1997 PER KONTROLLIN E LARTE TE SHTETIT Në mbështetje të nenit 23 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 "Për dispozitat kryesore kushtetuese", me propozimin e një grupin deputetësh të Komisionit të Përhershëm të Ekonomisë, Financave dhe Privatizimit KUVENDI ...

UPTOJMË BUXHETIN E SHTETIT OJMË BUXHETIN E SHTETIT

3 pËrmbajtja tË kuptojmË buxhetin e shtetit… 5 procesi i hartimit, i zbatimit dhe i raportimit tË buxhetit tË shtetit 6 shpenzimet dhe tË ardhurat e qeverisË 9 deficiti buxhetor 14 financimi i qeverisË 15 banka qendrore si kreditore e qeverisË 16 borxhi publik 19

Republika e Kosovës / Republika Kosovo / Republic of Kosovo ...

Republika e Kosovës / Republika Kosovo / Republic of Kosovo Prokurori i Shtetit / Dr avni Tu ilac / State Prosecutor Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit / Kancelarija Glavnog Drzavnog Tuzioca / Office of the Chief State Prosecutor Në përputhje me neni 26, të Ligjit Nr. 03/L-189, të datës ...

ligji i policise se shtetit.fm

LIGJ Nr. 9749, datë 4.6.2007 PËR POLICINË E SHTETIT Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E N D I I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË V E N D O S I: PJESA E PARË DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Misioni 1.

1. KONTROLL NË BASHKINË PEQIN

Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2006 . 1 . I. DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË BUXHETIT TË SHTETIT

RAPORT I DEPARTAMENTIT TË SHTETIT TË SH.B. A. MBI TË ...

RAPORT I DEPARTAMENTIT TË SHTETIT TË SH.B. A. MBI TË DREJTAT E NJERIUT SHQIPËRIA 2005 Shqipëria është një demokraci parlamentare me një popullsi rreth 3.2 milion banorë.

NEWSLETTER ● SPECIAL ISSUE ● December 2003

In this issue we cover the three workshops: the workshop on IT Audit on 11-13 June was hosted by the Albanian Supreme Audit Office ( Kontrolli i Larte i Shtetit ); the workshop on Risk Assessment on 23-26 September was hosted by the Turkish Court of Accounts ( TC Sayistay Baskanligi ); and finally the ...

TIRANA • ALBANIA

Për më shumë informacion vizitoni faqen e Internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit: http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_3202.html .

SUPREME COURT OF KOSOVO - Bulletin of the Case Law

Mendimet, pÎrfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura kÎtu janÎ tÎ Autorit(Îve) dhe jo medoemos pasqyrojnÎ qÎndrimet e Departamentit tÎ Shtetit dhe tÎ Departamentit tÎ DrejtÎsisÎ.

Country SAI/Institution

Country SAI/Institution Positon Email Albania Kontrolli i Larte i Shtetit (State Supreme Audit of Albania) PUSTINA, Evis Mrs Expert klsh@klsh.org.al Albania Kontrolli i Larte i Shtetit (State Supreme Audit of Albania) TIVARI, Elvana Mrs Expert klsh@klsh.org.al Azerbaijan Azərbaycan ...