Sputtr.com | Alternative Search Engine

Shtetje

Projekti për Mbështetje në Marketing Raporti tremujor

Projekti për Mbështetje në Marketing Raporti tremujor Data e raportimit: 11Tetor 2006 EuropeAid120771/D/SV/KOS 1 Titulli i projektit: Projekti për Mbështetje në Marketing Numri i kontratës: 120771D/SV/KOS Vendi: KOSOVË Agjencia ...

www.ksdinamo.com

L I G J PER SPONSORIZIMET L I G J Nr.7892, datë 21.12.1994 PER SPONSORIZIMET Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 Për dispozitat kryesore kushtetuese", me propozim të Këshillit të Ministrave,

URDHER

L Dat¥rd.DJ.L2011 P~R "PROCEDURA T E PRANIMIT DHE T~ REGJISTRIMIT N~ PROGRAMET E STUDIMIT T~ DOKTORAT~S" N~ mb~shtetje t~ ligjit nr.9741, date 21.5.2007, i ndryshuar me ligjin nr.9832, dat~ 12.11.2007, i ndryshuar me ligjin nr.10037, date 22.7.2010, t~ Statutit t~ UAMD-s~, daW 10.09.2010, Vendimit t~ K~shillit t~ ...

GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË ...

GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETËQEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI I / NR. 4 / 01 SHTATOR 2006 Ligji Nr. 02/L-42 PËR ARSIMIN DHE AFTËSIMIN PROFESIONAL Kuvendi i Kosovës, N* mb*shtetje t* Kreut 5.1 (d) dhe 9.1.26 (a) t* Korniz*s Kushtetuese p*r Vetqeverisje t* P*rkohshme ...

PLANI I AKSIONIT PËR PUNËSIMIN E TË RINJVE

... kufizuar*relative*i*krizës*globale*ekonomike*në*vend*lidhet,* nga*njëra*anë,*me*nivelin*relativisht*të*ulët*të*hapjes*së*ekonomisë*shqiptare* dhe,*nga*ana*tjetër,*me*reformat*strukturore*të*ndërmarra*nga*Qeveria*që* prej*vitit*2007. 4*Banka*Botërore,* Shqip ë ria: N ë mb ë shtetje t ë ...