Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sigurimi

KOSOVAKOSOVO

shkollimi i mesëm, ai i lartë dhe superior, si dhe sigurimi i bursave për shkollim duhet të jenë impuls pozitiv për ngritjen e kapaciteteve edukative.

Contents

We operate in Kosovo as well through our daughter-company CROATIA Sigurimi d.d., that registers excellent business results in the third year of its existence.

PARA SE GJITHASH "SIGURIMI"

2 Punonjesi, protagonisti aktiv per sigurimin e tij. Dekretet e viteve 50 i kishin lene pasiv punonjesit kundrejt normave perkatese. Dekreti 626/94 pershtatesisht italian per direktiva te ndryshme ne mes te cilash, CEE 89/99 - 391, beri me ne fund punonjesin protagonist aktiv te sigurimit te tij.

Statement of financial position

Croatia Sigurimi Sh.a. 4 Financial Statements 31 December 2010 See accompanying notes to the financial statements Statement of financial position Amounts in EUR As at 31 December Notes 2010 2009 Assets Cash and cash equivalents 11 418,869 821,360 Loans and advances to banks 12 4,745,000 ...

PROBLEMET E KONKURENCËS NË SISTEMET OPERATIVE

Prandaj, nevoiten disa kushte për të pasur një zgjidhje të mirë: • S'lejohet që dy filozof të posedojnë njëkohësisht të njëjtin shkop (sigurimi i përjashtimit reciprok); • S'lejohet që filozofët të cilët janë duke menduar, ta pamundësojnë marrjen e shkopit nga filozofi tjetër ...

Rregulla 3 mbi ndryshimin e Rregullit për Sigurimin e ...

Dokumenti i sigurimit, të cilit i referohet paragrafi 1 i këtij neni, duhet të kërkohet për automjetet që mbahen por nuk përdoren ne Kosove. 3.3 Sigurimi kufitar Çdo person që nuk ka dëshmi të sigurimit, nga neni 3.2 paragrafi 1 te kesaj rregullle, duhet të lidhë kontratë sigurimi te ...

Raporti Nacional për Personatme Aftësi të Kufizuar në Kosovë

·Sigurimi e ambientit të përshtatshëm të punës (përshtatshmëria e vendit të punës, sigurimi i mjeteve teknologjike asistuese, infrastrukturës përcjellëse të

PASQYRA E TË ARDHURAVE

Bruto Primi i Shkruar (pa TVSH) PASQYRA E TË ARDHURAVE Kompania e Sigurimeve Croatia Sigurimi Sh.a Periudha Raportuese 01/01/2010 - 31/03/2010 Data e raportimit 30-Apr-10 Përshkrimi Tanishme Paraprake Ndryshimi ne % 1 31-Mar-10 31-Mar-09 2010/2009 Bruto Primi i Shkruar (pa TVSH) 825,433 ...

KONT RATE SIGURIMI PER PENSIONE SUPLEMENTARE ME INSTITUTIN ...

american pension fund of albania instituti amerikan i pensioneve private suplementare te shqiperise nr..... kont rate sigurimi per pensione suplementare me institutin amerikan te pensioneve private suplementare te shqiperise (me individet) mbeshtetur ne nenin 26 ligjit nr. 7943 ...

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVA

... Derivatet dhe lëndët djegëse 13710 Vaj 13720 Naftë për ngrohje qendrore 13730 Vaj për ngrohje 13740 Mazut 13750 Qymyr 13760 Dru 13770 Derivate për gjenerator 13780 karburant për vetura 13950 Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve 13951 Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve 13952 Sigurimi i ndërtesave dhe ...