Sputtr.com | Alternative Search Engine

Siguroj

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 18 / 19 ...

Ky ligj gjithashtu ka për qëllim të siguroj integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik, nëpunësve civil dhe personave të tjerë që kryejnë ose janë të përfshirë në një aktivitet të prokurimit duke kërkuar që, vendimet e individëve të tillë dhe baza ligjore e faktike për ...

RAPORT Sipas detyrës zyrtare nr. 008/2007

Gjithashtu, më 13 shkurt 2007, Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit i dërgoi letër Kryesuesit të Bordit të përkohshëm ekzekutiv të QKUK-ës, duke kërkuar nga ai që t'i siguroj atij një raport mjekësor mbi gjendjen e të gjithë personave të lënduar të cilët kanë marrë ndihmë ...

PLANI I DETYRAVE INDIVIDUALE (IRP)

Disa nga arsyet e forta përfshijnë: • Nuk munda të shkoj në takim sepse isha sëmurë ose se papritur nuk gjeta njeri që të kujdesej për fëmijën ose nuk arrita të siguroj transport; • Unë kam një rast urgjent (fizik, mendor, ose emocional); • Jam viktimë e dhunës në familje; • Nuk mund ...

UNITED NATIONS UNMIK NATIONS UNIES - RREGULLORE NR. 2002/21 ...

4.1 Hipoteka mund të siguroj detyrimet sipas marrëveshjeve të kredisë, fletëdetyrimeve apo kambialeve, ose obligimet të tjera financiare të kontraktuara, duke përfshirë

RAPORTI I AUDITIMIT

Rekomandimi ynë kryesor është që Kryetari i Komunës duhet të siguroj se janë zhvilluar udhëzime dhe procedura të qarta të cilat duhet të ndihmojnë adresimin e dobësive dhe mangësive të identifikuara në këtë raport.

Raporti i Konsoliduar mbi Komunitetet dhe Kthimet

Djurdjic duke përfaqësuar Ministrinë theksoi nevojën për të vepruar shpejtë në këtë, pasi që buxheti i Ministrisë mund të merret përsipër nga ndonjë tjetër organizatë, prandaj kërkuan nga komuna që të siguroj ndarjen e tokës për pjesën urbane të projektit në Prishtinë.

Kontrata e Sjelljes së Nxënësit

... për përmbajtjen e Kodit Disiplinor dhe të Deklaratës të së Drejtave dhe Detyrave. É Do të marr pjesë në takimet me prindërit, programet shkollore dhe veprimtaritë e tjera ku merr pjesë fëmija im. É Do të bëj çmos që fëmija të vijë në shkollë në orar çdo ditë. É Do t'i siguroj ...

DEKLARATA E AUTORIT

Deklaroj dhe e siguroj OSI-n dhe Arkivin OSA se foto-modelet që paraqiten në Vepër janë pajtuar që të paraqiten në të; Vepra i është treguar foto-modeleve dhe ato kanë dhënë pajtimin e lartpërmendur.

S T A T U T I KOMUNËS SË PEJES

Komuna duhet të siguroj publicitetin e duhur dhe duhet t'i adoptoj kanalet komunikuese në mënyrë që të përmbushë synimet e audiencës. Pa përjashtuar mjetet tjera të komunikimit, konsultat e hapura për publikun duhet të publikohen në faqen zyrtare të komunës.

Kapitulli 7 1.Mjedisi politiko ligjor dhe biz.nder?

Mjedisi politik ne mjaft vende priret te siguroj mbeshtetje nderrmarjeve te vendit per biz.nder, p.sh shteti mund te pranoje te reduktojne barrierat