Sputtr.com | Alternative Search Engine

Siguroj

Manuali i Procedurave për Shfrytëzuesit e Sistemit

Para regjistrimit në SIMFK zyrtari i pasurive duhet të siguroj se i gjithë dokumentacioni të jetë nënshkruar dhe arkivuar. Zyrtari i pasurive para regjistrimit në SIMFK duhet të siguroj që i posedon dokumentet në vijim: • Formularin për Regjistrimin e Pasurive • Kopja e UOP-së • Kopja e ...

PLANI I ZHVILLIMIT TË KOMUNËS

Në metodologjinë e FSHZH, qeverisja lokale inkurajohet që të që të nxisë dialogun dhe opinionin e vazhdueshëm në mënyrë që të siguroj që puna që bëjnë ndikon ashtu siç duhet tek komuniteti Një panoramë më e gjerë PZHL ka të bëjë me të menduarin në terma afatgjatë në lidhje ...

MARRËVESHJE PËR SHFRYTËZIMIN E KARTELËS MASTERCARD CHARGE

Poseduesi i kartelës autorizon Bankën që të lajmëroj palën e tretë si dhe autoritetet ligjore për situatën e krijuar si dhe ti siguroj të gjitha informatat të cilat kërkohen.

Raporti final i MTI 2010 -

Rekomandimi 3 Ne rekomandojmë Ministrinë e MTI-së të siguroj: • Regjistrimin e të hyrave në programet sipas kodeve adekuate, në mënyrë që të prezantojë drejtë dhe saktë të hyrat e inkasuara; • Që licencat e dhëna subjekteve për ushtrimin e punëve në sektorin e ...

Shfrytëzimi i softuerit me kod të hapur nëpër shkolla

Tejkalimi i ndarjes digjitale dhe të siguroj qasje të TIK SL/SKH si iniciativë bazohet në themele demokratike dhe liberale. Parimet e SL/SKH dhe FLS janë li ria dhe parimi i barazisë.

Zyra e Rregullatorit të Energjisë:

b) Bilanci Elektroenergjetik mbështetet në rritjen e prodhimit të Termocentralit "Kosova A". Është brengosës fakti se a do të mundet me të vërtetë "Kosova A" të siguroj prodhimin e parashikuar.

2.1. Kuptimi dhe definicioni i bankave

Llojet e bankave  Qe ti plotesoj banka kriteret e cekura me heret, banka duhet du të disponoj një kapital të caktuar, i cili do tja siguroj kontinuitetit ne afarizem.

PËR RADIOTELEVIZIONIN E KOSOVËS

Në interes të të gjithë popullsisë kosovare, RTK-ja duhet të siguroj në mënyrën më adekuate të mundshme mbulimin e ngjarjeve më të rëndësishme kulturore, zbavitëse dhe sportive të vendit dhe jashtë tij.

ALA2004_36 _R2004_44_

Nëse, sipas nenit 29, KKK-ja nxjerr një urdhër që kërkon nga një person që të siguroj dëshmi gojore ose informata, urdhëri në fjalë duhet të parashtroj, përveç çështjeve të cekura në nenin 29.3, (i) emrin dhe, nëse dihet, titullin zyrtar të personit, (ii) vendin dhe kohën e ...

Nënshkruani Kontratën e Shërbimit me Kompanitë për ...

... kuadrin aktual ligjor dhe Licencën e Shërbimit, • Të lejoni kyçje Konsumatorit kur kjo është e mundur teknikisht, • Të faturoni Konsumatorin në pajtim me Urdhëresën Tarifore, • Të ofroni shërbime në pajtim me Standarde të Shërbimit, • Të shfrytëzoni dhe siguroj ...