Sputtr.com | Alternative Search Engine

Siguroj

World Bank Document

(iii) Pranë promovimit të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm dhe të një kualiteti më të lartë, ekziston nevoja për Kosovën që të siguroj stabilitet makroekonomik, nëpërmes politikave fiskale dhe menaxhimit publik financiar të sigurtë.

PËR PROKURIMIN PUBLIK NË KOSOVË

6 PJESA I DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Kreu 1 Qëllimi, fushëveprimi, përjashtimet, përkufizimet Neni 1 Qëllimi 1.1 Qëllimi i këtij ligji është të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në Kosovë duke përcaktuar ...

Numri i regjistrimit 1474/04

Më 20 tetor 2004, Ombudspersoni i dërgoi letër Kryetarit të Gjykatës së Qarkut duke kërkuar nga ai që të siguroj atë me informata për çfarëdo veprimi të ndërmarr apo të planifikuar për të ndërmarr për të zgjidhur rastin në kontest.

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo ...

ose udhëtarët me kërkesën që ndërmarrja duhet të siguroj tërheqjen; kjo gjithashtu përfshinë edhe ndërmarrjet të cilat ofrojnë vetëm shërbimet e tërheqjes;

Fizioterapia në Mjekimin Intensiv

Mobilizimi gjithashtu mund të siguroj stimulimin e siq u përshkrua më parë. Mobilizimi gjithashtu mund të siguroj stimulimin e gravitacionit për mirëmbajtjen ose ripërtërirjen e shpërndarjes normale të lëngjeve gravitacionit për mirëmbajtjen ose ripërtërirjen e shpërndarjes normale të ...

KOMUNA E PEJËS MUNICIPALITY OF PEJA OPŠTINA PEĆ

Komuna duhet të siguroj publicitetin e duhur dhe duhet t'i adoptoj kanalet komunikuese në mënyrë që të përmbushë synimet e audiencës. Pa përjashtuar mjetet tjera të komunikimit, konsulltat e hapura për publikun duhet të publikohen në faqen zyrtare të komunës.

ARESTI KARDIAK

Qëllimi kryesor i RKP është të siguroj oksigjen trurit, zemrës dhe organeve tjera vitale derisa me masa më të ndërlikuara të RKP nuk rivendoset puna spontane e zemrës dhe frymëmarrja.

në KOSOVË

Pas kompletimit të filmit dhe distribuimit tek gati katërqind (400) fermerë, klienti arriti që të siguroj sasi të mjaftueshme të qumështit cilësor nga fermerët.

N.SH "EXIMKOS" NË PRISHTINE - Fi 677/89

Kur Ankesa është parashtruar në emër të parashtruesit (parashtruesve) të Ankesës nga pala e tretë (p.sh avokati), pala e tretë duhet ta siguroj autorizim me shkrim me te cilin vërtetohet se eshte i autorizuar për të vepruar në emër të parashtruesit (parashtruesve) të Ankesës.

HERZEGOVINA / CROATIA / KOSOVO / MONTENEGRO / SERBIA / SLOVENIA

Natyrisht dëshiroj t'u siguroj vende edhe në udhëtimin e vitit të ardhshëm! Ndoshta jeni informuar që Super Rally i vitit të ardhshëm do të organizohet në Phoenix të Arizonës.