Sputtr.com | Alternative Search Engine

Siguroj

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo ...

Të kujdeset që Ekipi i Reagimit Emergjent të siguroj raportin e shpejtë të gjendjes dhe vlerësimin preliminar të dëmeve; 4. Të ndërtoj dhe mbaj listën e personelit të profesionalizuar në fushën e regimit emergjent sipas funksioneve përkatëse; 5.

KODI I ETIKËS

b) Që secilit kontraktues dhe furnizues të pajisjeve dhe të materialeve t'i kërkohet të operoj nën standardet e aprovuara të sigurisë; c) Të siguroj pajisje të përshtatshme dhe/ ose të bëj marrëveshje të nevojshme për të mirën e të gjithë Anëtarëve të stafit në punë; d) Të ...

5 QERSHOR- DITA BOTËRORE E MJEDISIT

Ju siguroj se tek unë ekziston bindja e thellë se një mjedis i mbrojtur dhe i zhvilluar është trashëgimia më e shkëlqyer që mund t'ju lemë brezave që vijnë.

Mundësit e njëjta për arsimim në dokumentet e reja ...

Shteti do të duhej të siguroj, konform përcaktimeve që shpesh i hasim në kushtetuta të ndryshme, zhvillimin optimal pa dallim gjinie, përkatsisë socialo kulturore, feje, përkatësisë fetare, përkatësisë kombëtare rritjes dhe konstruktit shpirtroro trupor.

Planifikimi i Adekuaciisë së Gjenerimit

Metodologjia është zhvilluar sipas UCTE me qëllim të vlerësimit të nivelit të kapacitetit të mbetur (RC - "Remaining Capacity") i nevojshëm që të siguroj nivel të caktuar të sigurisë në furnizim.

Neni 22 - Kushtetuta e R.M.

Në këtë drejtim edhe kodi ligjor si kompetencë e KZ-së e imponon obligimin të "siguroj rregullësi dhe votim të fshehtë", si dhe "votim të lirë dhe të qetë" (neni 40).

UDHËZUES PËR NDËRTIM

Dokumentacioni i projektit i përpunuar jashtë vendit CILËS KONTROLLË I NËNSHTROHET PROJEKTI KRYESOR I PUNUAR NË VEND TË HUAJ(JASHT VENDIT) DHE KUSH ËSHTË I DETYRUAR T`A SIGUROJ KONTROLLËN?

PLANI I ZHVILLIMIT TË KOMUNËS

Fondi Shqiptar i Zhvillimit 11 isja lokale inkurajohet që të që të nxisë dialogun dhe opinionin e vazhdueshëm në mënyrë që të siguroj që puna që bëjnë ndikon ashtu siç duhet tek komuniteti Një panoramë më e gjerë PZHL ka të bëjë me të menduarin në terma afatgjatë në lidhje me ...

DORACAK PËR KËSHILLAT

Përgjegjësia e këshillit të shkollës qëndron në atë që të siguroj harmonizimin e planeve aksionale vjetore dhe gjysëmvjetore të drejtorit me vizionin e shkollës.

MBI PROCESIN E EMËRIMIT TË GJYQTARËVE

6.1 Paneli i Vlerësimit do të shqyrtojë të gjitha aplikacionet në mënyrë që të siguroj plotësimin e kushtet minimale ligjore të përcaktuara me legjislacionin në fuqi dhe