Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sindromom

Akutni abdomen kod bolesnice sa Mayer-Rokitansky-Kuster ...

Podaci iz literature ukazuju da je kod bolesnica sa ovim sindromom moguća i ovarijalna i uterina patologija, pa čak i ponovna pojava pojedinih tumora 1−5.

Pristup bolesniku s akutnim koronarnim sindromom

51 Pristup bolesniku s akutnim koronarnim sindromom The Approach to the Patient with Acute Coronary Syndrome Davor MiliËiÊ Klinika za bolesti srca i krvnih æila Medicinskog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu KBCZagreb 10000 Zagreb, KiπpatiÊeva 12 MEDICUS 2003.

Sarajevo, 27. - 29. May Hotel Radon Plaza

ORGANISERS Association of Cardiologist of Bosnia and Herzegovina * Association of Angiologists of Bosnia and Herzegovina ** * Association of Cardiologist of Bosnia and Herzegovina is member of European Society of Cardiology (ESC) and World Heart Federation (WHF) ** Association of angiologists of ...

Klini~ka slika HVBS-a u me|uepidemijskom razdoblju

[15]Kuzman I, Markoti} A, Tur~inov D, Beus I. Epidemija hemoragij-ske vru}ice s bubre`nim sindromom u Hrvatskoj 1995. godine. Lijec Vjesn 1997; 119: 311-5.

IVOT I ŠKOLA LIFE AND SCHOOL

ivot i škola, br. 23 (1/2010.), god. 56. 3 KAZALO TEORIJSKI PROBLEMI I RASPRAVE Dijana Škrbina : Podrška udomitelja koji udomljavaju djecu s Down sindromom ..……………………………………..……………..

Anksiozno-depresivni poremeÊaj u akutnog kardioloπkog bolesnika

... Meeting abstract Anksiozno-depresivni poremeÊaj u akutnog kardioloπkog bolesnika Anxiety-depressive disorder in acute cardiac patient Vera FolnegoviÊ ©malc VrapËe Psychiatric Hospital, Zagreb P odaci niza autora ukazuju da se kod bolesnika s akut-nim koronarnim sindromom (ACS) javljaju brojne dru-ge ...

MALT limfom parotidne pljuvačne lezde

Na slikama od 1-6 prikazana je bolesnica pre i posle operacije, kao i sam odstranjeni tumor. Sl. 1 - Bolesnica sa sindromom Mikulić Sl. 2 - Izgled leve parotidne i obrazne regije

Rezidualni rizik — danas,

... and Rehabilitation, Zagreb, Croatia SAÆETAK: Postoje nedvojbeni dokazi da unatoË uËinkovit om sniæenju LDL, arterijskog tlaka (AT) i glukoze u krvi (GUK), uËinci sniæenja vaskularnog rizika nisu dostatni, pogla-vito zbog aterogene dislipidemije u bolesnika s dijabetesom i metaboliËkim sindromom.

Lumbosakralna bol uzrokovana blokiranjem vertebrogenih dinami ...

Ciljevi istraživanja: utvrditi broj pacijenata sa lumbosakralnim sindromom *iji je uzrok u torakalnim vertebrogenim dinami*kim se-gmentima, u odnosu na ukupan broj pacijenata sa lum-bosakralnim sindromom, te strukturu pacijenata po spolu, dobi i zanimanju.

Hiperkinetičnisindrom, specifičneučnetežave ...

Primnogihotrocihshiperkinetič nim sindromom lahko govorimo o neusklaje-nem (disharmoničnem) razvoju. Izrazpomeni, da potekaotrokovrazvojneenako-merno: nekaterapodročjaserazvijajokotprivečiniotrok, razvojposameznih področijpajeupočasnjen.