Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sinir

÷nkol kombine sinir-tendon yaralanmalarânda sinir tamiri ...

÷nkol kombine sinir-tendon yaralanmalarânda sinir tamiri sonuÁlarâmâz The results of nerve repair in combined nerve-tendon injuries of the forearm Dr. H. Mustafa ÷ZDEMàR, Dr. Erdal BàBER, Dr. TunÁ ÷á‹N AMA˙ ÷nkolda kombine sinir-tendon lezyonu olan olgularda yapâlan sinir ...

Radial ve ulnar sinir yaralanmalarında erken dönem tendon ...

N.M. Ertaş ve ark. Sinir yaralanmalarında erken tendon transferleri 116 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J Cilt / Vol 37, No 2, 115-120 GİRİŞ Sinir hasarı olan hastalarda çoğunlukla onarım sonrasında statik veya dinamik splint kullanılarak elin sağlam kalan kaslarının belirli bir ...

nerve repair, and age on the prognosis of injuries Önkol ...

The effect of injury level, associated injuries, the type of nerve repair, and age on the prognosis of patients with median and ulnar nerve injuries Önkol median ve ulnar sinir yaralanmalar›nda yaralanma seviyesi, ek patolojiler, sinir onar›m› türü ve yafl›n prognoza etkileri Kadir ...

Periferik Sinir Tümörleri

Türk Nörosiriirji Dergisi, 2005, CiIt: 15, Sayi: 3,225-226 subtotal rezeksiyonveyagrostotalrezeksiyonlardan biriseçilebilir. Pleksiformtipte totaleksizyonçok seyrekuygulanabilir.

Lateral epikondilit öntan›s› konan olgularda posterior ...

Sinir ileti incelemeleri ve konsantrik i¤ne EMG ölçümleri Medelec Synergy Equipment (Oxford, ‹ngiltere) ile yap›ld›. Ayr›ca, motor radial sinir ileti h›z› belirlendi.

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL ...

56 YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ Ahmet TORTUM 1, Nadir YAYLA 2, Mahir GÖKDAĞ 3 SUMMARY In this study, the mode choices of the intercity freight transportation are modeled with the ...

Visualization of 4th Cranial Nerve With MRI: Value of ...

Bu sekanslar kullanlarak, 4.sinir paralizi ˙ikayeti olmayan 100 hasta çal˙ld. Görüntüleme analizi a˙a˜-daki ˙ekilde snflandrld; kesin analiz edilen sinir (Skor 2)- ksmi analiz edilen sinir (Skor 1)- tanmlanamayan sinir (Skor 0).

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

Bursa Anadolu Lisesi. İstanbul Üniversitesi T ıp Fakültesi. Uludağ Üni T ıp Fak Fizyoloji AD. Dept. of Physiology, St.George’s Medical School, Uni. London

Neural Stem Cells and their Role in the Pathology and ...

Nöral Kök Hücreler ve Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Patolojisinde ve Sınıflandırmasında Rolleri Tarık TİhaN, Melike PekMezCİ, anthony kaRNeziS

An important cause of dyspnea after coronary artery bypass ...

Anah tar söz cük ler: Koroner arter baypas/yan etki; diyafram/ cerrahi; nefes darlığı; frenik sinir/yaralanma; ameliyat sonrası komplikasyon; solunum felci/etyoloji.