Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sirotik

Sirotik Olmayan Portal Hipertansiyon ve Gebelik Sonuçlar›

68 ortal hipertansiyon, portal ven ve dallar›ndaki kan bas›nc›n›n 200-230 mmH 2 O üzerine yükselmesi olarak tan›mlanmaktad›r[1]. Portal hipertansiyon ne ...

06 Sait Bagci

AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2003; 2 (2): 69-75 Sirozlu hastalarda spontan assit enfeksiyonunun görülme oranı ve risk faktörleri Prevalence of ...

Barsak Floras›, Probiyotikler ve Karaci¤er Hastal›klar›nda ...

Güncel Gastroenteroloji Güncel Gastroenteroloji 10/2 137 A. M‹KROFLORA Gastrointestinal sistem vücudun en geni yüzeyine sahiptir. Jejunumda 0 5, distal ileum ve ...

Short term effects of valsartan on portal blood flow in cirrhotic ...

Sirotik hastalarda, valsartanm portal kan akımı üzerine kısa dönem etkileri

Nuray U. HALILOGLU

Güncel Gastroenteroloji Güncel Gastroenteroloji Güncel Gastroenteroloji 10/4 327 S iroz, etyolojisinde enfeksiyöz, toksik, otoimmün ya da konjenital süreçlerin ...

Portal vende kavernöz dönüşüm bulunan hastalarda sağ hepatik ...

Bu makale Diagnostic and Interventional Radiology 'de yer alan İngilizce makalenin Türkçesi olup kaynak gösterme ve dizinleme amacı ile kullanılamaz.

Sirozlu hastalarımızda hepatik ensefalopati'yi tetikleyici ...

Hepatik ensefalopati (HE) akut veya kronik olarak ortaya çıkan karaciğer fonksiyon bozukluğu sonu-cu gelişen nöropsikiyatrik bir sendromdur (1,2).

Malign karaciğer tümörlerinin saptanmasında MR ...

A38 • Mart 2006 Bu makale Diagnostic and Interventional Radiology 'de yer alan İngilizce makalenin Türkçesi olup kaynak gösterme ve dizinleme amacı ile ...

REVIEW Peri and postoperative pulmonary complications among ...

Turk J Gastroenterol 2004; 15 (4): 207-212 REVIEW Peri and postoperative pulmonary complications among cirrhotic individuals Sirotik hastalardaki peri ve postoperatif ...

Tekrarlayan halotane anestezisi sonrasında gelişen karaciğer ...

Tekrarlayan halotane anestezisi sonrasında gelişen karaciğer sirozu tablosu Development of cirrhosis due to recurrement anesthesia with halothane Mehmet YILDIZ ...