Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sistolni

Nizak arterijski pritisak na prijemu kao prediktor smrtnog ishoda ...

arterijski pritisak, sistolni krvni pritisak, dijastolni krvni priti-sak, pulsni pritisak, arterijska hipertenzija u anamnezi, heredi-tet za arterijsku hipertenziju ...

LE ENJE ARITMIJA

3) Sistolni krvni pritisak < 90 mmHg 4) Poreme ćeno stanje svesti TAHIKARDIJA-NEŽELJENI EFEKTI Atrial Flutter Most cases of atrial flutter are caused by a large reentrant ...

UČESTALOST FAKTORA RIZIKA ZA VASKULARNU DEmENCIJU KOD OBOLELIh OD ...

kako sistolni tako i dijastolni krvni pritisak, kao i dužina trajanja hipertenzije, te oscilacije krvnog pritiska. • kardiovaskularne bolesti povećavaju ...

PNEUMOPERICARDIUM: A POSSIBLE RARE CAUSE OF NEONATAL DEATH ...

Akutni kardiogeni šok, paradoksni puls i smanjen sistolni krvni pritisak (srce je neefikasna pumpa), potmuli srčani tonovi i metalni zvuk visoke frekvencije odgovaraju ...

CORRELATION BETWEEN HOMOCYSTEINE AND LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY ...

ESDLK - end-sistolni dijametar leve komore EDDLK - end-dijastolni dijametar leve komore RWT - relativna debljina zida leve komore ESVLK - end-sistolni volumen leve komore

Abominalni kompartment sindrom izazvan rupturom velike aneurizme ...

Osam sati kasnije sistolni arterijski pritisak je bio 90 mmHg, CVP do 18 mmHg, krvna slika i dalje stabilna, a bolesnik postaje anuričan. Kalijum, urea, kreatinin ...

HIPERTENZIJA

Izolovana sistolna hipertenzija (sistolni pritisak > 160 mmHg, a dijastolni < 90 mmHg) je udružena sa povećanim rizikom od cerebralnih i koronarnih komplikacija ...

PREDIKTIVNA VRIJEDNOST EKG PROMENA KOD BOLESNIKA SA AKUTNOM ...

VEL-veličina ishemijske lezije, ND-skor neurološkog deficita, FD-skor funkcionalnog deficita, L/D-strana neurološkog deficita (levo odnosno desno), TA SIS-sistolni ...

Spremembe `ilne stene in sestave krvi pri arterijski hipertenziji ...

serumska koncentracija LDL-holesterola in sistolni krvni tlak (3, 7). Glede vpliva diastol-nega krvnega tlaka pa so mnenja v literaturi deljena (8).

225. Krvni pritisak kod dece uzrasta

Sistolni u mmHg 10 377 70 130 93.85 8.70 9.28 (auskultatorno) 15 374 85 151 115.89 9.57 8.26 Sistolni u mmHg 10 378 60 130 89.58 8.53 9.52