Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sixaruli

mSvidobis, Tanxmobis, urTierTgagebis gziT!

SoTa darbuaSvili pataraobidanve werda leqsebs. gamocemuli aqvs aTze meti leqsTa krebuli. gTavazobT mis erT-erT leqss: `me cxinvaleli biWi var~ `me cxinvaleli biWi var, dediT da mamiT qarTveli, sixaruli var, simRera, leqsi, fifqi da sanTeli, o, rogor menatrebian Cemi qalaqis quCebi, erTi gavla da gamovla, cxinvalis ...

All we wAnt is peAce!

"isev dabrundeba Rimili da sixaruli, rodesac yvela devnili saxlSi dabrundeba da yvela isev gabrwyinebul saqarTveloSi vicxovrebT," ocnebobs nino varZelaSvili. "rodesac TiToeul damwvar saxls viRebdi, sul vfiqrobdi, netav sad cxovroben am saxlebis patronebi. mindoda mimegno maTTvis da meTqva, rom imedi ar ...

Intro duct Ion

leqsika Temis irgvliv testi (9-12) 138 1. abrebi da sagzao niSnebi (Signboards) 144 2. gramatika: zmna _ ndoma, yola, qona, siyvaruli, mowoneba, goneba, SeZleba, sixaruli (future, aorist) - II Type 3. leqsika Temis irgvliv III. * kari XIV kari XV kari XVI 1. tradiciuli suvenirebi (Traditionals Souvenirs) 155 2 ...

qarTuli ena da literatura

sixaruli sixaruli baasi xelmokle xelmokle Tavmomwone laparaki laparaki advili amayi amayi riJraJi ioli ioli aRtaceba

sarCevi

... TiTqmis yvela kuTxis warmomadgenlis mosmena mouxdaT. wels yvela kuTxe sakuTar favoritebs gansakuTrebulad gulSematkiv-robda. konkursantebis mRelvareba foiedan darbazSi inacvleb-da. maRali temperaturiT Sewuxebul gulSematkivars ki mxolod darbazidan gamosuli maTi axloblebis sixaruli Tu gaagrilebda. ...

RVEULI_ME_6 QARTULI.indb

TaTrebs didi sixaruli SeudgaT, radgan fiqrobdnen, ramdenime saaTSi saqarTvelos mefe gveyoleba tyved. . . . 4. vigde axaluxis jibeSi cxeli mWadis kokori da mivaSure ise klass: ar damagviandes-. . . .

seqsualoba, orientacia da genderuli rolebi SEXUALITY ...

... mondomebam ukvalod ar Caiara. inau-guraciidan meore dRes TeTri saxlis vebgverdze, adamianis uflebebis prioritetebSi lgbt adami-anebis diskriminaciasTan brZola da siZulviliT motivirebul danaSaulze muSaobis gaZliereba Sevida. militaristi respublikelebis xelisu-flebidan wasvlas saqarTveloSi didi sixaruli ...

gazafxuli

amas mravalwliani Sroma sWirdeba da CemTvis es sixaruli erTi simReris Semdeg movida~. mariam kaxeliSvilis gamosvla albaT yvelas gaxsovT. hoda,

28. L. Shalvashvili

Sens sikvdils kidev hos Tqma mirCevnia, Se ubralod imed* gadawKvetilo! _ wamoiZaxa iman uecrad da mkvdari gamacocxla... is* is iKo, Cems beds imis odeni sixaruli veGarsad davstKue 85. mama* Cemsa verafrad eyaSnika es naubari batonisa... ise gaJavrebuli da gu* laKrili wavida, rom, roca qalaqs mivdiodi ...

pqfght,b lf smvekt,t,b

Targmani givi luarsabiSvilis 364 enebis mcodneebi Targmani givi luarsabiSvilis TaTuri zRaprebi 368 sixaruli ymawvilebisa _ bedniereba moxucisa Targmani givi luarsabiSvilis 372 sami monadiris sizmari Targmani givi luarsabiSvilis 374 rasac gascem, RmerTi dagibrunebs Targmani givi luarsabiSvilis 376 SeniSvnebi 379 ...