Sputtr.com | Alternative Search Engine

Siyas

¯nsan hüquqlar'na *%saslanan *$P*%k miqrasiyas' üzr*% yana ...

Afrikan'n Miqrasiya siyas*%ti üçün Afrika Birliyinin ¯lkin Strategi Program': Bu proqram birg*% prioritetl*%U*%**%saslanaraq *%laq*%O*%ndirici miqrasiya siays*%tinin haz'lanmas' üçün t*%rtib olunmu˙dur.

Ə B B Ə R R L L

Monetar siyas ət t ədbirl əri - antiinflyasionist siyasətd ən stimulla şdırıcı siyas ətə keçid. Bu t ədbirl ərə daxildir: 1. Bəzi ölk ələr inflyasiya qorxularını n əzərə alaraq, faiz d ərəcələrini a şağı salır;

Az*Yrbaycan MEA*0qtisadiyyat *0nstitutunun strukturu haqq*1nda

"Demoqraf*1ya v *Y i *_ q¸vv*Ysinin t*Ykrar istehsal*1 probleml*Yri" *_ˆb*Ysi AMEA-n*1n m¸xbir ¸zv¸, i.e.d., prof. *^.M.Muradov 15 13 2 5-*èhali sakinliyi v*Y demoqraf *1k siyas*Yt-*0nsan potensial*1ndan istifad *Y-*èm*Yk bazar *1 v*Y m*Y*_**ulluq probleml*Yri 2.6. ´Aqrar islahatlar v *Y *Yrzaq t*Yhl¸k*Ysizliyi ...

" ** FFAFLIQ AZ * RBAYCAN" KORRUPS * YAYA QAR * I MÜBAR * Z *

Maarifl * nm * v * m * lumatlandõrma: Bu f*aliyy*t növü v*t*nda*larõn v* ictimaiyy*tin anti-korrupsiya sah*sind* maarifl*nmm*sini n*z*rd* tutur. * ctimai maraqlarõn müdafi * si: Bu f*aliyy*t veril*n hüquqi m*sl*h*tl*rin v* maarifl*nm*nin *sasõnda dövl*tin müvafiq siyas*tini, institusional t ...

" ** FFAFLIQ AZ * RBAYCAN" KORRUPS * YAYA QAR * I MÜBAR * Z *

Bölm*l*r müst*qil yerli QHT-rõ olaraq öz siyas*tl*rini azad seçirl*r v* f*aliyy*tl*rini davam etdirm*k üçün fondlarõnõ artõrõrlar. "**ffaflõq Az*rbaycan" *ctimai Birliyi 2000-ci ilin Oktyabr ayõnda v*t*nda* c*miyy*ti v* elmi nümay*nd*l*r t*r*find*n t*sis olunmu*dur. 2001-ci ild ...

Uşaq hüquqları haqqında

U*_aqlar bar*Ysind*Y dˆvl*Yt siyas*Yti U*_aqlar bar*Ysind*Y dˆvl*Yt siy*Ys*Yti h*Yr bir u *_a***1n z*Yruri maddi v*Y m*Yi*_*Yt*_*Yraitind*Y bˆy¸y¸b t*Yrbiy*Y olunmas*1n*1n, m¸t*Yr*Yqqi t*Yl*Ybl*Yr*Ysas*1nda t*Yhsil almas*1n*1n, layiqli v *Yt*Ynda*_ kimi formala*_mas*1 n*1n t*Y min edilm*Ysin*Y yˆn ...

THE LONDON GAZETTE, HTH SEPTEMBER 1964

... B.E U to be Her Majesty's Consul at Johannesburg (14th February 1964) ; Desmond Victor Morris, Esquire, to be Her Majesty's Consul for the Vilayets of Ankara, Sinop, Corum, Yozgat, Kirgehir, Nigde, Konya, Kayseri, Amasya, Samsun, Ordu, Giresiin, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Erzurum, Agri, Erzincan, Siyas, ...

PROCEEDINGS OF THE 9 WORLD RABBIT CONGRESS - FONDAZIONE ...

proceedings of the 9th world rabbit congress 72 isbn 978-88-902814-6-4 fondazione iniziativezooprofilattiche e zootecniche - brescia 72 edito a cura della

KORPORAT*0V *0DAR*èETM*è PR*0NS*0PL*èR*0

Etibarl*1 *_*Yxs qismind*Y Á*1x*1*_ ed*Yn institusional investorlar ˆz investisiyalar*1na dair korporativ idar*Yetm*Y v*Y s*Ysverm*Y siyas*Ytl*Yrini, o c¸ml*Yd*Yn ˆz s*Ysverm*Y h¸quqlar*1n*1n istifad*Ysin*Y dair mˆvcud prosedurlar*1n*1 aÁ*1qlamal*1d*1rlar.

KORPO RAT*0V *0 DAR*èETM*è *0 CMALI

... Seminar dˆvl*Yt*Y m*Yxsus ‹lviy*Y Zeynalovan*1n m¸h¸m i*_tirak pay*1n*1n s*Yhmdar c*Ymiyy*Ytl*Yrd*Y korporativ al*1nmas*1 il*Y ba**l*1 m*Yqal*Ysi b¸lletenin bu id ar*Yetm*Ynin t*Ykmill*Y*_dirilm*Ysi nˆmr*Ysind*Y d*Yrc edilmi*_dir. D*Yyirmi masaya on istiqam*Ytind*Y dˆvl*Ytin apard*1***1 siyas ...