Sputtr.com | Alternative Search Engine

Siyvaruli

aRorZinebis epoqis filosofia

RmerTis maZiebeli siyvaruli adamianisadmi, samyarosa da misi sagnebisadmi aris is, rac samyaros erTian mTe-lad kravs. aq Semodis siyvaruli, rogorc filosofiuri kategoria, romelic exmareba rwmenas, radgan ubralo daqvemdebareba araa sakmarisi. aqvea msjeloba miwier da zeciur siyvarulze. faqtobrivad fiCinos ...

uflebebi janmrTeloba

Cveni Jurnalis mkiTxvels ras ususrvebdiT? eo: ras vusurvebdi? ulev siyvaruls! yoveli adami-anis cxovrebaSi siyvaruli umniSvnelovanesia. Tqvens organizacias vusurvebdi, rom uaxloesi wlebis ganma-vlobaSi moaxerxoT Tqvens qveyanaSi sakiTxis mimarT damokidebulebis Secvla. es mniSvnelovania imisaTvis, rom yvelas ...

sad mTavrdeba samSoblos siyvaruli?!

1 Tqveni cfl vsfdhlt,f cfvij,kjc cb.dfhekb`! gbhdtkfl bub ,fpfktssfy lfvsfdhlf! cflfw ehsbthsmbigj,fib ufvjudtgfhf lhj mdt.ybc ufthsbfyt,bc& vjut,ekb thsb lfhxf^ ofut,ekb vtjht^ ufvfh]-dt,ekb fhwthsb^ lfvfhw[t,ekb rb .dtkf&,fpfktsib bv lqtc fewbkt,kfl bmyt-,jlf sfdc[vf odbvf^ hflufy mfhsekfl ...

baletis saxelmwifo Teatri

... Sen erTs, `mxolod Sen erTs, `mxolod Sen erTs, `mxolod Sen erTs, `mxolod Sen erTs, rac rom CemTvis rac rom CemTvis rac rom CemTvis rac rom CemTvis rac rom CemTvis mouZRvnia maRlidan RmerTs - mouZRvnia maRlidan RmerTs - mouZRvnia maRlidan RmerTs - mouZRvnia maRlidan RmerTs - mouZRvnia maRlidan RmerTs - siyvaruli ...

magiuri SMS-ebi

- Tqveni azriT ra sWirdeba pedagogs, rom bavS-vis pativiscema da siyvaruli daimsaxuros? _ Tavad pedagogi unda iyos ganaTlebuli, proefsion-ali, siyvaruliT unda epyrobodes bavSvebs. - ra ferebSi aRiqvamT cxovrebas da rogor gesaxebaT saqarTvelos momavali? _ visurvebdi da vocnebob saqarTvelo iyos gamTlianebuli. ...

swfvmj n . m aRl akel iZe , c . yur aSvil i , e . m aRl akel iZe

a) saqarTvelos aRwera, b) Semodgomis aRwera, g) saqarTvelos siyvaruli. davaleba 1. upasuxe kiTxvebs: davaleba 1. upasuxe kiTxvebs: - ras adarebs poeti saqarTvelos calkeul kuTxeebs da mTli

ieso _ Cveni bediswera

SiSis gareSe. iesos gareSe saukuno warsawymedelSi amovyof Tavs. jojo-xeTi arsebobs, Tqven darwmundebiT amaSi, magram Tuki iesos jvars var amofarebuli, safrTxe aRar memuqreba. vici, igia Cemi Semrigebeli RmerTTan. igia Cemi mxsne-li, ieso _ mxsneli siyvaruli RmerTisa. gesmiT, RmerTs surs, rom yvela ...

qarTuli estrada kaxuCela. gandagana 1

Cemi qalaqi 522251004 siyvaruli dafrinavs 522251005 leqseni. gabede 522251006 leqseni 522251007 Cemo cisferTvalebav 522251008 Tika&d. xujaZe. cisartyelebi 522251009 saundi. didounana 522251010 qarTuli legenda 522251011 qeTi faresaSvili. samba 522251012 trio Tbilisi. gamaxare 522251013 ucnobi&Tika ...

akademikos b. naneiSvilis saxelobis fsiqikuri janmrTelobis ...

15 ramaz jorjiaSvili ramaz jorjiaSvili poeturi niWiT dajildoebuli adamiania. mis poeziaSi aSkarad igrZnoba ganumeorebeli kolxuri koloriti. qmnis STambeWdav, mxatvrul saxeebs. aqvs Rrma, filosofiuri azrovneba, wers unikalur SarJebs. saredaqcio kolegia usurvebs baton ramazs gamojanmrTelebas siyvaruli rad ...

seqsualoba, orientacia da genderuli rolebi SEXUALITY ...

... Soris nebayoflobiTi homoseqsualuri ka-vSiri jerac sisxlis samarTlis darRvevad iTvleba da sxvadasxva simkacriT isjeba. a damianis uflebaTa saerTaSoriso dRe evropaSic datvirTuli iyo mravali RonisZiebiT. aRsaniSnavia "ilga evropis" mier organizebuli gamofena "gansxvavebu-li ojaxebi, igive siyvaruli ...