Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sklonosti

ZAVISNOST OPERATIVNOG U Č ENJA OD SKLONOSTI KA PREUZIMANJU ...

EE ss kk uu ll aa pp 2008;3(1-2):6-10 SSttuuddeennttsskkii rraaddoovvii Adresa autora: Bra će Ribnikara 63, 21000 Novi Sad; E-mail: mladen.pesta@gmail.com UDK 616-821:159.953.5

SKLONOST KUPOVINI I TRAéENJE UZBU * ENJA

2 Sklonost kupovini i traûenje uzbu*enja Tamara Mili* SAéETAK Cilj ovog istraûivanja bio je utvrditi povezanost sklonosti kupovini sa osobinom traûenja uzbu*enja.

Kirurško lije * enje velike ciste donje * eljusti

Prvi patohistološki nalaz je tako*er bio nespecifi*an i nije isklju*ivao ameloblastom, koji se zbog sklonosti recidiviranju mora radikalnije tretirati.

ISTRAŽIVANJE UZROKA OTEŽANOG RADA PARNOG KOTLA BLOKA 300 MW ...

dok je stvarna vrijednost 7.000 – 8.000 kJ/kg, a ponekad i manja. Sastav mineralnog dijela lignita dat je u Tab. 2. Praktična iskustva i provjera sklonosti zašljakivanju i zaprljanju grejnih

Rad za TIO 2010

To je nastavni predmet koji omogućava da se kod učenika prepoznaju sklonosti, razviju sposobnosti i integrišu želje, potrebe i mogućnosti, u optimalnoj srazmeri.

ELEKTRONIČKO UČENJE - FUNKCIJA OBRAZOVNOG SOFTVERA ...

To znači da su mala deca iz neobrazovanih slojeva više izlo ena opasnosti da razviju problematične medijske navike i rizične sklonosti prema medijima.

Nove spoznaje o istodobnoj primjeni klopidogrela i inhibitora ...

Zbog poveÊane sklonosti krvarenju u bolesnika koji su na dvostrukoj antitrombocitnoj terapiji (klopidogrel i acetil-salicilna kiselina), Ëesto se propisuje antiulkusna profilaksa s inhibitorima protonske pumpe (IPP) 2.

Superficial urinary bladder tumors treatment results − A 10 ...

Terapija BCG, pored uticaja na smanjenje broja recidi-va, utiče i na smanjenje sklonosti ka progresiji tumora, kako u odnosu na stadijum tako i u odnosu na gradus tumora.

Aneda Cipurković Osteoporosis is disease wich attacs bone ...

Farmaceut ima širok asortiman za odabir odgovarajućeg dodatka, a koji će biti odabran ovisi od afiniteta pacijenta prema obliku preparata, sklonosti ka stvaranju kamenca (dilema citrat/karbonat), te o finansijskoj situaciji pacijenta, o kojoj takođe kod nas moramo voditi računa.

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADUUNIVERSITY OF THE ARTS IN ...

... da stvaraju, odr`avaju i razvijaju kulturne potre-be u dru{tvu na dobrobit zajednice i svakog pojedinca ponaosob, onda je najvi{a du`nost i obaveza Univerzite-ta umetnosti, kao sredi{we ustanove najvi{eg umetni~-kog obrazovawa u Srbiji da doprinosi razvoju humanis-ti~ke svesti i umetni~kih sklonosti ...