Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sklopa

NEW HULL STRUCTURE DRAWINGS AS A SUPPORT TO A MORE EFFICIENT ...

XVIII Symposium SORTA 2008 Novi oblik nacrta kao potpora efikasnoj proizvodnji 10 Definicija tlocrta sklopa Tlocrt sklopa definira se određivanjem pogleda s predefiniranim maksimalnim pravokutnikom gdje se mjerilo određuje „razvlačenjem" sklopa do maksimalnog pravokutnika, uz uvjet da je mjerilo ...

AGRICULTURAE CONSPECTUS SCIENTIFICUS

sorta ranijeg poŁetka i duljeg trajanja berbe, optimalna gustoæa sklopa, vrsta i visina potpornja, utjecaj rezidbe postranih izboja na dinamiku berbe, utroıak

Mirisne pelargonije u poljskom uzgoju

Sadnice s grudom supstrata uzgojene u polistirenskim kontejnerima s 40 lonţiša, stare 63 dana, saŤene su na malţ bijelo-crnog PE-filma u dvoredne trake sklopa 6.7 biljaka/m 2.

RAČUNARSKO MODELIRANJE I BRZA IZRADA PROTOTIPA TELA CEMENTNE ...

Na izradjenom fizičkom modelu je moguće proveriti morfološke karakteristike sklopa endoproteze i butne kosti. Nakon toga sledi izrada stvarnog modela - prototipa tela endoproteze zgloba kuka, tehnologijom preciznog livenja, u svrhu njegovog daljeg eksperimentalnog ispitivanja.

ZA VANJSKU MONTA U 72,5kV-420kV TIP-SFE

Prekidni element se sastoji od sklopa nepokretnih kontakata, sklopa pokretnih kontakata sa klipom i cilindrom za potiskivanje gasa i porcelanskog kućišta.

PLANIRANJE SERIJSKE PROIZVODNJE UPORABOM GENETSKOG ALGORITMA ...

Jedan se gen sastoji od broja odnosno (Order_No) šifre naloga, razine ( Layer ) sklopa, koji predstavlja razinu sastavnice gotovog proizvoda, te redni broj operacije iz tehnološkog postupka (Operation_No).

ITETA FABRICAT ION OF HIGH ST RENGTH S E AM WELDE D STEEL T U ...

ratura u momentu izlaza iz zavarivačkog sklopa bude dovolj-no niska, da bi se obezbedila čvrstoća zavarenog spoj. a. Brzina zavarivanja utiče na plastične deformacije, priti-

GX 74012 (1,2) II 04 30 HR

Upisuje se samo ako se traæi nestandardna kombinacija boja i oblika prednjeg sklopa. Kod standardne izvedbe - ruËica, prednja ploËa i slova na bijeloj podlozi su crni Standardni oblici ugradnje (vidi str. 5) - ugradna (U) - odvojena ugradnja (O) Upisuje se ako se traæi posebna izvedba (vidi str. 2, 3 i ...

THE STRUCTURAL FABRIC AND SEISMOTECTONIC ACTIVITY OF NORTHERN ...

... tektonski pokreti koji uzrokuju pojavljivanje tectonic movements that cause these earthquakes are dislocations of trcsa jesu pomaci Jadranske platfotme prema sjeveru i odupiranje the Adriatic platform towards the north and the resistance of the Knarida tim pomacima. ~ektonska dinamlkastmkturnog sklopa ...

AGRICULTURAE CONSPECTUS SCIENTIFICUS

3.), zbog razliŁite gustoæe sklopa dobije se malo drugaŁija slika. Pri tom se uoŁava znaŁajno poveæanje priroda u kombinaciji s meðupodlogom svih sorti osim