Sputtr.com | Alternative Search Engine

Skond

IN VITRO -PRODUCED EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE ...

l-iskwadra ta' produzzjoni ta' l-embrijuni identifikata hawn fuq:-kienet approvata skond il-Kapitolu I fl-Anness A għad-Direttiva 89/556/KEE;-ipproduċiet, ipproċessat, ħażnet u ttrasportat l-embrijuni deskritti hawn fuq skond il-Kapitolu II fl-Anness A għad-Direttiva 89/556/KEE;-hija suġġetta ...

IN VIVO -DERIVED EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE ...

l-iskwadra ta' ġbir ta' l-embrijuni identifikata hawn fuq:-ġiet approvata skond il-Kapitolu I ta' l-Anness A għad-Direttiva 89/556/KEE;-ġabret, ipproċessat, ħażnet u ttrasportat l-embrijuni deskritti hawn fuq skond il-Kapitolu II ta' l-Anness A għad-Direttiva 89/556/KEE;-hija suġġetta ...

CIRCULAR PA 1/97 COMPLIANCE CERTIFICATES

... id-dikjarazzjoni relevanti) ix-xogholijiet strutturali tlestew u l-izvilupp kollu imsemmi hawn fuq sar skond il-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet tal-permess ta' zvilupp u skond il-pjanti approvati ix-xogholijiet strutturali tlestew u li dik il-parti ta' l-izvilupp imsemmija hawn fuq saret skond il ...

Gazzetta tal-Gvern ta' Malta

Id-29 ta' April, 2008 ATT TA' L-1993 DWAR KUNSILLI LOKALI Avviż Il-Kummissjonarji Elettorali b'dan javżaw illi skond il-paragrafu (a) tar-Regolament 16 tat-Tielet Skeda ta' l-Att ta' l-1993 dwar Kunsilli Lokali, huma ser ikunu fl-Uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali, Evans Building, Misraħ Sant ...

Gazzetta tal-Gvern ta' Malta

Tifsir F'din l-iskema, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xorta oħra: 'applikant' tfisser persuna li tagħmel applikazzjoni għal għotja skond din l-iskema, li hi residenti f'Malta, li tkun għalqet it-18-il sena jew aktar fid-data li fiha tkun preżentat l-applikazzjoni u li tkun ...

Registration No:

Il-formola flimkien mal-hlas tal-VAT dovut ghandha tintbaghat lid-Dipartiment tal-VAT sa mhux aktar tard minn: JEW il-15-il jum tax-xahar li jigi wara d-data tal-fattura JEW il-15-il jum tat-tieni xahar li jigi wara dak ix-xahar li fih tkun ircivejt il-kunsinna SKOND LIEMA DATA TIGI L ...

Eco contribution - exemption form Final v6x

DIKJARAZZJONI DECLARATION Jiena, Karta ta' L-Identità I, (Isem b'ITTRI KBAR) (Full name in BLOCK LETTERS) Identity Card Number Niddikjara illi d-dettalji u l-informazzjoni kollha mogħtija hawn fuq huma korretti u sħaħ skond AL 74 ta' l-2008 u AL 84 ta' l-2010 Declare that all the entered ...

Applikazzjonijiet g[all-Inga;; ta' Suldati fil-Forzi Armati ...

I]da fi Skema "B" jimtlew ukoll skond il-vakanzi disponibbli f'kull seng[a partikolari. L-applikanti fi Skema "B" li jkunu g[addew, imma li ma jkunux jistg[u ji;u inga;;ati fis-seng[a preferuta g[ax ikunu mtlew il-vakanzi disponibbli g[aliha, jing[ataw l-g[a]la li jid[lu fi Skema "A" skond l-ordni finali ...

THE MEDICAL COUNCIL

Valletta _____ KUNSILL MEDIKU ATT TA' l-2003 DWAR IL-PROFESSJONIJIET TAS-SAHHA (KAP). 464 REGOLAMENTI TA' L-2003 DWAR L-ELEZZJONIJIET TAL-KUNSILL MEDIKU NOMINAZZJONI TA' KANDIDATI Ngharfu b'dan skond id-dispozizzjonijiet tar-Regolamenti ...

NEW Application MCC amended MAY 2010 _COMMERCE DEPT_

L-informazzjoni kollha tiāi miābura u pproëessata skond l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, ir-Regolamenti ta' l-2001 dwar ir-Reāistrazzjoni ta' l-Artiājani u l-Imprendituri mal-Kunsill Malti għall-Artiājanat, liāijiet oħra u l-Politika tal-Privatezza ta' dan il-Kunsill, li ...